« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Aukční vyhláška - předmětem aukce jsou pozemkové parcely v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofotomapa_a_foto
POZEMKY POZ.PARC.6.2233/40 A 3014/23
v KAT.L'JZEMI' BYSTIVRICE POD HOSTY'NEM
<br> / / use
2_návrh_Kupní_smlouvy_z_EA
1
<br>
<br>
6434/BKM/2022-BKMM
Čj.: UZSVM/BKM/6156/2022-BKMM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00,Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná JUDr.PhDr.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno <,>
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž,Riegrovo nám.3228/22,767 01 Kroměříž
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/20...
1_Aukční_vyhláška_B_p_H_
Illlllllllll|ll||||Illlll|lllllIllIIllIllllIIlllllllllllllllllllllllll
<br> seus kamose-skura cí.: uzsvurekivíet BBRDZE-EKMM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukcnim řádem.neni-Ii stanoveno v těto aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronicke podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> |.Termín konání elektronická aukce
<br> Touto „Aukční vvhlaěkou" se vyhlašuje konaní elektronicke aukce prostřednictvím Etektroníckěho aukčního svatému Spravce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží sací-aa 128 [it] Praha 2„ ICQ: BWQHH.dostupněho na webových stránkách mnabidkamajetkugg <.>
<br> Začátek elektronicke aukce se stanovuje na den 1.9.242122 v cca hod.Konec elektronická- aukce se stanovuje na den 2.9.2D22 ve “12.00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká repubtika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Fřístuěnírm pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Ddlouěeně pracoviště Kroměříž.Kontaktní osobou je Bo.XXXXX XXXXXXXX DiS.<.> tet: STB XXX XXX <.>
<br> e-maií'.alenastankovatěluzsvmcz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronickě aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systemu (dále jen <.>,EAS").Zpusob registrace je uveden vAukěním řadu zveřejněném na webových stránkách vnvwnabidkarnajetkucz.na těchto webových stránkách je možně takě registraci provest
<br> 2.Zároveň je podmínkou ucasti složení částky na úhradu časti kupní cen:-.r (dále jen „kauce“] ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.oj Aukčniho řádu,a to ve výši GJW,- Kě.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet &.501545423521IUT1U tak,aby byla připsána na účet Eadavatele aukce ve lhůtě do 31.E.2022.Jako variahiíní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje které jsou zasíanj.<.> r svstěmem po přihlášení se k elektronicke aukci <.>
<br> 3.“v“ případě.luh.<.> r se Účastník eukoe nestane 1cítíte-zem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem je po...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz