« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Zvl.už.66 - k.ú. Kunratice - zábor - ul. Na Knížce, P4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022_08_08_Priloha_Verejna_vyhlaska_Kunratice_Na__Knizce_inzenyrske_site.pdf
'Zr <.>
<br> \
<br> „now
<br> Rezidentům ulice Nad Skálou bude zajištěn bezpečný průjezd,\
<br> \
<br> UHCE NAD SKÁLQU"
<br> í NAD ŠAUEROVÝMI SADY f %
<br> li?
<br> ÁNNVGHLS AAOWEHM n
<br> \ ZZ \ 9 SVN aonn 0313130
<br>.lHQVíHOHVdIA.<.> q L LSI
<br> &
<br> \"Í \zaaowwma
<br>.<.> ' _.<.>.<.>.-.- -._.<.> - „„
<br> v PARCELACH
<br> $< Čl
<br> 32 „ Le Ú; '?
<br>.o -
<br>.' ' ' '
<br> v“ CH (D FQ
<br> ',příjezd do ulice V Parcelách
<br>.4.<.>
<br> ;;GNN'ĚH
<br>.<.> _.<.> \ ' -
<br> í,<.>.<.> ÍT
<br> Pozn.V místě stavbyje nutné umístit dostatečné dimenzované fyzmké zábrany <,>
<br> Reznjenti dostanou informaci o možnostech pohybu kolem záború.včetně kontaktu na zhďovitele
<br> 5,17“ 4 <.>
<br> Sjezd z ul.Technologická do NN4111 bude upraven pro bezpečné užívání.např.vysypání štěrkem pro vytvoření sjízdná rampa
<br> „___x 41733217
<br> W VN.?
<br> " !Pma
<br> LLL17NN
<br> Souhlasné stanovisko ve smalt? \ 577 odst.1 c) a 2 b),z.č.351572003 313.a 525 odst.? a gg),zak.c.13/1997
<br> [
<br> Petici—9 Ča.:— < mý,miská— ' Lidí/'n' & žoy
<br> "40 00 Praha:
<br> ;LŠ
<br> ?
<br> ( : ».„.<.> \.<.> ! „H.<.> v).:
<br> ““.:J
<br> _DI_0 záb_o_ru pro realizagi přípojek ulice Na Knížce
<br> “% „
<br> i Legenda: Ku—nratice __ KUNRATICE_ Stávající dopravní značení
<br> Přechodné dopravní značení
<br> Zabor komunlkace.I_ "1m“ "
2022_08_08_Verejna_vyhlaska_Kunratice_Na__Knizce_inzenyrske_site.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> _____________________________________________________________________________________________________________
<br> Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČ.: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
<br> Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800 Fax: -
e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> Fadějevova XXX/XX
XXX XX Praha X - Kunratice
<br> (vyřizuje XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Číslo jednací: PX/XXXXXX/XX/OŽPAD/Pec./Zvl.už.66/22 V Praze: 8.8.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4- Kunratice
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby
<br> dopravní policie,č.j.KRPA-259129-1/Čj-2022-0000DŽ,ze dne 8.8.2022
<br> s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 - Kunratice
<br> v ulici Na Knížce
<br>
<br> Umístěné dopravní značení: B1+E13”MIMO REZIDENTŮ ULICE NAD SKÁLOU”+Z2,B1+Z2 <,>
<br> IP10a,IP10b,IP10a+B1+E3a”270m”,IP10a+B1+E3a”80m”
<br>
<br> Termín: 12.9.- 25.9.2022
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci Na
<br> Knížce Praha 4 – Kunratice,na základě návrhu žadatele z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad návrh
<br> opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek; opatření ...

Načteno

edesky.cz/d/5569114

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz