« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí*: změna stavby bytového domu č.p. 852 v ul. Nad Studánkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-521775.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/521775/19/OST/LAAD V Praze dne 8.8.2022
<br> Č.J.: P4/381656/22/OST/LAAD
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.XXX XXX XXX,Fax.261192531
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust.§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit
<br> k podkladům rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení vedeném dle ust.§ 94l odst.(6)
<br> stavebního zákona a následujících,zahájeném dne 6.11.2019 na základě podané žádosti,kterou podal
<br> Areál PM,a.s <.>,IČO 27637387,Za zastávkou č.p.373,Dolní Měcholupy,109 00 Praha 111 <,>
<br> kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Třešňová č.p.XXX/X,Liberec XIV-
<br> Ruprechtice,460 14 Liberec 14
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci změny stavby:
<br>
<br> bytového domu č.p.852 v ul.Nad Studánkou 3,Praha 4 - Nusle <,>
<br> spočívající ve stavebních úpravách souvisejících s přístavbou výtahu <,>
<br> půdní vestavbou s vikýři a zateplením fasády
<br> a přístavba výtahové šachty a střešní vikýře
<br>
<br> na pozemkách parc.č.2119 a 2120 v katastrálním území Nusle <.>
<br>
<br> Žadatel výše uvedené stavby doplnil dne 25.11.2021 podklady pro rozhodnutí o:
<br> - upravenou Průvodní a souhrnnou zprávu A + B
<br> - upravenou situaci – zákres do katastrální mapy C1
<br> - upravenou koordinační situaci C2
<br> - situaci - odstupové úhly CC
<br> - posouzení proslunění a denního osvětlení,kte...

Načteno

edesky.cz/d/5569109

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz