« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Vyhlášení výběrového řízení - referent oddělení dopravně správní - evidence vozidel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení výběrového řízení - referent oddělení dopravně správní - evidence vozidel
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br>
Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti <,>
kterou má uchazeč o přijetí do pracovního poměru (dále jen „uchazeč“)
vykonávat
<br> ▪ vysokoškolské vzdělání <,>
<br> ▪ výborná znalost zákonů řešící oblast registru motorových vozidel,schvalování
vozidel do provozu,přestavby vozidel a registru řidičů <,>
<br> ▪ dobrá znalost práce na PC <,>
<br> ▪ pečlivost <,>
<br> ▪ umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) <,>
<br> ▪ schopnost zvládat psychickou zátěž <.>
<br>
Výhody,ke kterým může být ve výběrovém řízení přihlédnuto:
<br> ▪ praxe na obdobné pozici <,>
<br> ▪ zkouška odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním
rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel <.>
<br>
Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru: fyzická osoba,která je státním
občanem České republiky (či cizí státní příslušník,který má v České republice trvalý
pobyt),která dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná a
ovládá jednací jazyk <.>
<br> Uchazeč doručí písemnou přihlášku v obálce označené „Výběrové řízení –
referent oddělení dopravně správního“ na podatelně městského úřadu nebo
zašle na adresu: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám 137,768
61 Bystřice pod Hostýnem,případně do datové schránky města se zaručeným
elektronickým podpisem,a to nejpozději do 23.08.2022 (včetně) <.>
<br> Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů; k přihlášce se připojí doklady uvedené v § 6 odst.4 téhož zákona
(životopis,výpis z evidence Rejstříku trestů,ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání) <.>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno rovněž na oficiálních
stránkách města v síti Internet (www.bystriceph.cz).Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit nebo nev...

Načteno

edesky.cz/d/5567163

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz