« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - ul. Stoupající, Jandova - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

METROSTAV_-_OOP_-_vystavba_vodovodu_-_ul._Jandova_-_Stoupajici.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
Odbor dopravy
Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br> Č.j.: MCP09/119918/2022/OD/Pet V Praze dne 08.08.2022
Spis: S MCP09/110056/2022
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: petrovam@prahaX.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 40,odst.5,písm.b) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „Zákon“),a dle § 124,odst.6 <.>
zákona č.361/2000 Sb <.>,a dle ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „Správní řád“) po předchozím souhlasném vyjádření Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-243525-1/ČJ-
2022-0000DŽ ze dne 16.09.2021
<br> v y d á v á
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci:
Jandova – výstavba vodovodu pro akci „Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek – 1.etapa“ <,>
spočívající v umístění přechodného dopravního značení A15 + B20a v termínu:
od 08.08.2022 do 19.08.2022 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> - Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu
na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat
veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými
podmínkami <.>
<br> - Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti a musí být osazeno
na odpovídajících nosičích.Jeho umístěním nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude prove...
SKM_C45822080508131.pdf
1640/13
<br> __ PESI KDRIDOR SIRKY 1,5M _ PŘES SÍAVENIŠTĚ
<br> LUKÁLNĚ v XXX.ŠÍŘCE XXXmm
<br> ZAJIŠTĚNÍ PRÚEHDDU
<br> ZAJIŠTě-wji PRÚJEZDU
<br> % 1641/3
<br> ZAJIŠTĚNÍ PRÚJEZDU
<br> „ms/á
<br> ZÁBDR STAVBY SSOMZ
<br> zÁBbR Pěší TRASY alanz
<br> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /
<br>.<.>.)/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1640/6
<br> ZÁBOR věší TRASY 19sz
<br> vwx-v f úhlů—_—
<br> mn.;.<.> _
<br> _ „ f_v ( *_*—HH“
<br> " 'AJÍ f aaa—„wax ;-;.-“ <.>
<br> !afv
<br>.<.>.ňě“,í._
<br> 0_
<br> 1267/1
<br> 1265
<br> LEGENDA: _ - - _ mmm &TAVEMSTÉ wmfámámxmga ___-PAS rn vama "u“ ' ' _=_ „Émííam fam-mm 33:52:13.1242/2 WG? „www.METROSTAVas DIVIZE3 ; ],E25 & SYN/MH wmvunwsu na:,„ | KE KLÍČOVU |P22 W.<.> : % E! “M "mmm" „m “"“ Im smmce o|o : Mn: ' má REALIZACE vonovonu KID! MM Sclwlll _ \ 0 5 10 "MWA mumr NG.EMI-EV w.o|o: I
<br> P:\Prahayosemwsomypdmenom-ngsmlo_|<e_|<|imm\_mo_oa_vmmmg

Načteno

edesky.cz/d/5567109

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz