« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí - společné povolení (U+S)*: Bytový dům MEZILESNÍ, na pozemku parc.č. 921/1, 921/2, 921/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-289162.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS.ZN.: P4/289162/21/OST/RAZ V Praze dne 5.8.2022 Č.J.: P4/156101/22/OST/RAZ Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXX tel.: XXX XXX XXX,e-mail: posta@prahaX.cz ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 21.7.2021 podal AFW s.r.o <.>,IČO 47546361,se sídlem K Ládví č.p.861/41,Praha 8-Čimice,181 00 Praha 81,kterého zastupuje FURE,s.r.o <.>,IČO 27089851,se sídlem Hlubocká č.p.710/4,Praha 5- Jinonice,158 00 Praha 58 (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r na stavbu: „Bytový dům MEZILESNÍ“ (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.921/1 v katastrálním území Lhotka (druh pozemku podle katastru nemovitostí: zahrada),parc.č.921/2 v katastrálním území Lhotka (druh pozemku podle katastru nemovitostí: zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.921/3 v katastrálním území Lhotka (druh pozemku podle katastru nemovitostí: zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1971 v katastrálním území Lhotka (druh pozemku podle katastru nemovitostí: ostatní plocha).Stavba obsahuje: hlavní stavba souboru: Bytový dům na pozemku parc.č.921/2 a 921/1 v katastrálním území Lhotka vedlejší stavby souboru: Opěrná stěna Oplocení uliční a areálové,včetně pilířku přípojkových skříní Přístřešek na odpadky Zpevněné plochy Přípojka vodovodu a jednotné k...

Načteno

edesky.cz/d/5567097

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz