« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání - Žádost o povolení zábor, ul. Bělčická, P4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIR_054_Belcicka.pdf
1:500
<br> swzav ' “ “ Funai-GE 9.: unw.<.>.<.>
<br>.—.—.<.>.<.> - <.>,<.> !.<.>.v.&_:.<.>.p <.>," - a '.w-—— - - - - Lva-ygg" “še-ček _ I Joěgaw': _._ ' PRO URBAN.:.r.o.„ig-wi _ 5:20? ;“ - 1:30
<br> OPRAVA STŘECHY - ZÁBOR PRO zs Ulice Bělůaá 2825/14.Praha 4.Spořilov
<br> _ TJK—\mu bud
DIR_054_VV_Belcicka_Pro_Urban.pdf
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČO: 0006 3584 Tel: + 420 261 192 111
<br> Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800
e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br>
<br>
PRO XXXXX s.r.o <.>
<br> Prunéřov XXX
<br> 432 01 Kadaň
<br> IČ: 284 09 434
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: P4/319453/22/OŽPAD/HART-DIR 054/22 V Praze: 08.08.2022
Vyřizuje: Ing.Hartman
Telefon: 261 192 237
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu),po písemném
<br> vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,č.j.:
<br> KRPA- 227669-1/Čj-2022-0000DŽ ze dne 11.07.2022
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v ul.Bělčická před domem č 2826/14 <.>
<br>
Jedná se o užití přechodného dopravního značení dle přiloženého a odsouhlaseného situačního plánku <.>
<br> Půjde o zákaz zastavení a zúžení vozovky z jedné strany <.>
<br>
Užité DZ: B28,A6b,A15,DT
<br>
<br>
Termín: 15.08.2022 – 30.09.2022
<br>
Odůvodnění: Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích na základě návrhu výše uvedeného žadatele <.>
<br>
V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručuje silniční správní úřad návrh
<br> opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek <.>
<br> Toto opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
Poučení : Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti
<br> opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5567096

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz