« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Žádost o stanovení úpravy dopr.značení ,silnice II/603,Sulice - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ - REDAB.pdf
„* _,“kwh—ř 5,J * Legenda: ' V Stávající dopravní značení ! “"“ Provizorní dopravní značení
<br>.— Výkop Zábor pro výkop C *:_| Zábrana “22 | Vzdálenost síobčar 56 m
<br> E527
<br> VA Provizorní SSZ,\\ rm _ [VYKOP BUDE OHRAZEÉ & 236 Cislo popisné | F | F | 263 Parcelničíslo ) O _ 40 60 80_ 100 ITI __ yxpggcovgí= DBJEQUÉIEL[INVESTUR.STAVEU Pnováuil; EÉŠQPUKLÁgAuřZHD1on1E pngggyuhm_g„5gggli :
<br> XXXXX XXXXX REDAB spol.s.r.o <.>
<br> Poradenství v oblasti dopravy
<br> 11002 Praha - dopravní značení s.r.o <.>
<br> !: nar.-uns Fřiřlln _ ;
<br> wwawvm SmnuelKrč-725300755 rhvnáwv% 022577“ '“"“'“"“*“"*'“'“ mmm ADOZ HunSlszíSBZŽEB na? "* H Lu bočin ka ' Pra h a - výcho d E_„„f;g';-;£';;;;;3;;;g " ' STAVBA “ *“ HLUBOCÍNKA OBYTNY SOUBOR MCL víme? PRO vouovou A KANALIZACE v ULICí * * * * *
<br> HLAVNÍ
<br> Fun—'N <.>
<br> oBJEnTlčrkšT.SITUACE D | o
<br> SHFEII
<br> na “HW 23.09.2021
<br> DiR
<br> Massa
<br> 1
REDAB - Sulice - II-603.pdf
Č.ev.: 240317/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 8.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 240317/2022
Č.j.: 219944/2022-MURI/OSAD REDAB spol.s r.o <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 4 Kubelíkova 1224/42
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Praha X
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 8.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 3.8.2022 po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na silnici II/603 a MK Slunečná dotčené stavbou z důvodu provádění stavebních prací – viz DIO
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou ADOZ Praha –
dopravní značení,sídlem Armádního sboru 15,Praha 10 schváleného Policií ČR DI XXXXX venkov - JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydané
příslušným silničním správním úřadem
<br> Odpovědná osoba: XXXXXX XXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 240317/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 8.8.2022 Strana 2 z 2
<br> Podmínky provedení dopravního značení:...

Načteno

edesky.cz/d/5566314

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz