« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Žádost o zvl.užívání komunikace - k.ú. Stránčice - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TEMO - ADOZ - opatření obecné povahy - MK Strančice.pdf
Č.ev.: 242791/2022 Počet stejnopisů: 6
V Říčanech dne: 8.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 242791/2022
Č.j.: 222230/2022-MURI/OSAD TEMO - TELEKOMUNIKACE a.s <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 6 U Záběhlického zámku 233/15
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Praha XX
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 8.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 26.5.2022 po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na místní komunikaci K Pískovně,V Zátiší v katastrálním území Strančice z důvodu provádění stavebních prací
– výkop pro kabel
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou ADOZ Praha –
dopravní značení,sídlem Armádního sboru 15,Praha 10 ze V/2022 schváleného Policií ČR DI XXXXX venkov -
JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací vydané
příslušným silničním správním úřadem
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 242791/2022 Počet stejnopisů: 6
V Říčanech dne: 8.8.2022...
DIO Stránčice - TEMO.pdf
V ZÁTIŠÍ
<br> K PÍSKOVNĚ
<br> K
PÍSKOVNĚ
<br> PO
LN
<br> Í
<br> PO
D
<br> H
OR
<br> KO
U
<br> POD
HOR
<br> KOU
<br> K
PÍSK
<br> O
VN
<br> Ě
<br> V
ZÁ
<br> TI
ŠÍ
<br> chodník
zeleň
<br> Z
4b
<br> C
4a
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
6b
<br> E
7b
<br> A
15
<br> A
6b
<br> E
7b
<br> Z
4a
<br> ze
le
<br> ň
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> A15
<br> A 1
5
<br> Z4a
<br> Z
4b
<br> OBEC:
ADOZ
<br> ADOZ Praha - dopravní zna ení s.r.o.č
Armádního sboru 15,PRAHA 10
<br> Tel :
Non Stop: 602 226 027
www.adoz znaceni.cz
<br> e-mail: adoz adozpraha.cz
<br> 736 647 956
<br> -
@
<br> OKRES:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D :( Á Í ) PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :
<br> DIR
<br> STAVBA:
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXXX XXXXX
Poradenství v oblasti dopravy
<br> Projekty DIO
736 647 956 info projektydio.cz@
<br> TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s <.>
XXXXXX XXXXXXXXXX - XXX XXX XXX
<br> Stránčice
<br> SITUACE DIO 11.05.2022 1.1
<br> VÝKOP PRO KABEL V ULICI
<br> K PÍSKOVNĚ A V ZÁTIŠÍ
<br> 0049/21 FTTH,Stránčice RD a ŘRD_OK
<br> A3
<br> Praha - východ
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN <.>
PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE
<br> UMOŽNĚN POMOCÍ LÁVEK PRO PĚŠÍ <.>
<br> Legenda:
<br> Provizorní dopravní zna eníč30 B 20a
<br> Stávající dopravní zna eníč
<br> Výkop
<br> Zabraná část
<br> Zábrana Z2
<br> Přechodová lávka pro pěší

Načteno

edesky.cz/d/5566311

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz