« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Kostelec nad Černými lesy - Živcova - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ-Kostelec-Zivcova-SEDOZ.pdf
Č.j.: 222235/2022-MURI/OSAD 13.5.2022
Č.ev.: 242798/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> CE-DA servis
Prokopa Holého XXX
Velký Osek
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 3.8.2022,vyjádření dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX ze dne XX.X.XXXX,č.j.KRPS-
183198-2/čj-2022-010406
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikace ulice Živcova ve městě Kostelec nad Č.l.z důvodu zvýšenému pohybu stavební
techniky <.>
<br> akce: Označení stavby
zodpovědná osoba: XXXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX
Termín: XX.8.2022 – 14.8.2023
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracované společností SEDOZ DZ s.r.o <.>,datum 07/2022,schválen Policií ČR DI XXXXX <.>
<br>
Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436 <.>
<br>
<br> Č.ev.: 242798/2022
<br> 2
<br> - Zhotovitel bude provádět nejméně jednou d...
Kostelec nad Č. lesy Živcova - označení stavby.pdf
"“““—»“ „_ “"“—___“ _.<.> „„,_______'QM::,_WN „ '.sz _ $$$? ' :“ '1 sm ;.<.>,A $"— 0 Při umístění dopravního značení musí.<.>._,<,> :,= _ „ ggg být dodrženy odmínky dgné,'— _ i » ' -:.: vTPGG-QZNAČEN PRACQVNICH MIST,_ *,; „ “Ě '_ ; » NA POZEMNICH KOMUNIKACICHIIINYDANI,; * '.<.> la—2% Á \.<.> " %.„ zák.č.36112000 Sb.v platném znění * ' (_,__ „ " (,* É a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění.' „ „ »- ' " [\\/60V“ „ _ „_ _ „ '_ fází __ __ _ ' (co [')/a & fm Hau.3% Vm(["31 Tnmuthinl TomuBhdna TumiVydn Sim “::/“4 „rpm/au! má _ DMe 5.8.ŽCD-ŽZ WMCŠM CE-DAservis DoPRAVNízuAčENI Kostelec nad Č.lesy,Živoova-označenl stavby (|P22) É „mm ÚN: DIR “'"“ Návrh o|o nwm—un

Načteno

edesky.cz/d/5566310

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz