« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Bytový dům Benkova", k.ú. Chodov, parc. č. 171/4 , 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0756 2021 2090203
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/3 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - - - Mgr.Zuzana Peterová
<br> Č.j.: 236 00 4841
<br> MHMP 1423913/2022 Počet listů/příloh: 2/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2090203/2021/STR 5.8.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako příslušný správní orgán v souladu
<br> s ust.§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje <,>
<br> že v odvolacím řízení vedeném proti rozhodnutí spis.zn.OV/21/007260/TK,č.j <.>
<br> MCP11/21/029131/OV/TK,které vydal Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,pro
<br> záměr nazvaný „Bytový dům Benkova“,byly v řízení doplněny podklady pro vydání
<br> rozhodnutí <.>
<br> Ve smyslu ust.§ 36 odst.3 správního řádu mají účastníci řízení právo se k podkladům pro
<br> vydání rozhodnutí vyjádřit.Účastníci se mohou vyjádřit k doplněným podkladům ve lhůtě do
<br> 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění <.>
<br> Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v budově MHMP,na
<br> adrese Jungmannova 29,Praha 1,v kanceláři odboru stavebního řádu č.dveří 320,3.patro <,>
<br> vždy po předchozí telefonické domluvě <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> ředitelka odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPJA9MX7*
*MHMPXPJA9MX7*
<br>
<br> 2/ 3 Č.j.MHMP 1423913/2022
<br> Obdrží:
<br> I.účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,doporučeně,fyz.os.do vl.rukou
<br> 1.VPÚ DECO PRAHA a.s <.>,IDDS: pyigyki
<br> sídlo: Podbabská č.p.1014/20,160 00 Praha 6-Bubeneč
<br> zastoupení pro: BRG XXX s.r.o <.>,U Nemocnice ...

Načteno

edesky.cz/d/5564926

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz