« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená*: stavba nazvaná jako "novostavba rodinného domu"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-260061.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/260061/21/OST/SMID V Praze dne 5.8.2022
<br> Č.J.: P4/225079/22/OST/SMID
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXX XXXX
<br> tel: XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> I.DODATEČNÉ POVOLENÍ DOKONČENÉ STAVBY
<br> II.POVOLENÍ UŽÍVÁNÍ
<br>
<br>
<br>
I <.>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3 stavebního zákona,ve spojení
<br> s ust.§ 90 a § 111 stavebního zákona,žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 1.7.2021 podal
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Pod svahem č.p.1443/19,Praha 4-Braník,147 00
<br> Praha 47,kterého zastupuje Ing.XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Pod kapličkou
<br> č.p.2846/9,130 00 Praha 3-Žižkov
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 129 odst.2 stavebního zákona
<br>
<br> d o d a t e č n ě p o v o l u j e
<br>
<br>
dokončenou stavbu nazvanou jako:
<br>
<br>
<br> "novostavba rodinného domu" ul.Pod svahem,Praha 4 - Braník <,>
<br> na pozemku parc.č.1357/1 a 1357/2 v katastrálním území Braník
<br> (původně na pozemku parc.č.1357/1,1357/2,1357/3 v katastrálním území Braník) <,>
<br> která je stavbou individuálního bydlení (bytového domu) včetně přípojek vodovodu,splaškové
<br> kanalizace,plynu na pozemku parc.č.1357/1 a 2836/1 v k.ú.Braník
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba") prováděné v rozporu se společným územním a stavebním povolením,které vydal
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební dne 10.3.2020 pod č.j.: P4/134335/20/OST/SMID,spis.zn.:
<br> P4/310264/19/OST/ZUZA,ve znění rozhodnutí MHMP STR ze d...

Načteno

edesky.cz/d/5564676

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz