« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odd. školství a zdravotnictví odboru sociálního a školství MěÚ Krnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prihlaska_do_VR2.pdf
Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1
<br> 794 01 Krnov
<br>
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br>
Na pracovní pozici:
<br>
<br>
<br> 2.Titul,jméno,příjmení:
<br>
<br>
<br> 3.Datum narození:
<br> Místo narození:
<br>
<br> 4.Adresa trvalého pobytu,PSČ:
<br>
<br>
<br> 5.Státní příslušnost :
<br>
<br>
<br> 6.Číslo občanského průkazu/* :
<br>
<br>
<br> 7.Telefon:
<br>
<br> e-mail:
<br>
<br>
<br> * U cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – Městu Krnov,se sídlem Hlavní
<br> náměstí 96/1,794 01 Krnov,IČ 00296139,odboru kanceláře tajemníka v rozsahu poskytnutí kontaktu (e-
<br> mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro vymezený účel zpracování pro výběrové řízení <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
<br> a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
<br> pohybu těchto údajů <.>
<br> Účelem zpracování poskytnutých kontaktních údajů je rychlá,efektivní komunikace v rámci předmětného
<br> výběrového řízení.Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům <.>
<br> Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu realizace výběrového řízení a následně
<br> budou uloženy po dobu 5 let <.>
<br> Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom,že jej mohu kdykoliv odvolat a to doručením
<br> písemného oznámení na adresu správce – Města Krnova.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
<br> zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním <.>
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> podpis uchazeče
<br>
<br>
<br>
<br> K přihlášce nutno doložit:
<br>
a) strukturov...
2022_PPM_vedouci_odd_školství.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br>
<br> datum tisku: 00.00.0000
platí od: 00.00.0000
<br>
<br>
<br> POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA
<br> odbor a oddělení: odbor sociální a školství
pracovní zařazení: vedoucí oddělení školství a zdravotnictví
vedoucí úředník
<br> zaměstnanec:
<br>
<br> Všeobecná ustanovení:
Všeobecné povinnosti,práva a odpovědnosti zaměstnance jsou vyjádřeny zněním příslušných částí zákoníku
práce a organizačního řádu.Tento popis pracovního místa zachycuje požadavky úřadu kladené na
zaměstnance pouze rámcově.Výkon činnosti zde vyjmenovaných,popř.dalších potřebných činností
v rozsahu pracovní smlouvy nebo dohody,je průběžně upřesňován v rámci pracovního vztahu vedoucího a
zaměstnance.U každého zaměstnance se předpokládá potřebná iniciativa při plnění zadaných úkolů i při
celkovém rozvoji organizace,která přesahuje rámec tohoto popisu pracovního místa <.>
Popis pracovního místa má ze strany MěÚ charakter sdělení zaměstnanci o XXX,které činnosti má
vykonávat v návaznosti na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě nebo dohodě.Zaměstnanec svým
podpisem stvrzuje skutečnost,že byl s popisem pracovního místa seznámen.Účinnost popisu pracovního
místa pro zaměstnance počíná dnem,kdy s ním byl seznámen a končí dnem,kdy byl seznámen s novým
popisem pracovního místa,popř.kdy bylo toto pracovní místo zrušeno nebo kdy zaměstnanec přestal toto
pracovní místo zastávat <.>
<br> Vedoucí zaměstnanec komplexně zodpovídá za rozvoj oddělení a plnění všech jeho úkolů.Osobně
zabezpečuje výkon těch činností,které jsou oddělení stanoveny organizačním řádem a také nejsou zahrnuty
do podpisů pracovních míst podřízených.Součástí řídící práce je činnost kontrolní,ochrana majetku,péče o
bezpečnost práce,požární ochrana,ochrana státního,hospodářského a služebního tajemství i ochrana
životního prostředí <.>
<br>
Druh místa: 2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ,VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
<br> 11.platová třída
2.Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku
školského rejstříku z hlediska společenské potř...
69814-2022_Výběrové_řízení_na_VEDOUCÍHO_ODDĚLENÍ_školství_a_.pdf
1 / 2
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1,794 01 Krnov
<br> vedoucí úřadu
<br> v y h l a š u j e
<br>
<br> v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení školství a zdravotnictví odboru sociálního
<br> a školství MěÚ Krnov.Místem výkonu práce je Krnov.Pracovní poměr bude sjednán
<br> jmenováním na dobu neurčitou s účinností od září 2022 <.>
<br>
<br> I.ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla:
<br> • věku 18 let <,>
<br> • je způsobilá k právním úkonům <,>
<br> • je bezúhonná (§ 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb.) <,>
<br> • ovládá jednací jazyk <,>
<br> • splňuje další předpoklady podle § 2 a § 4 zákon č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
<br> a organizacích,ve znění pozdějších předpisů (tj.negativní lustrační osvědčení a čestné
<br> prohlášení).Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené
<br> po 1.12.1971 <.>
<br>
<br> II.KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
<br> • vysokoškolské vzdělání nejlépe se zaměřením na pedagogiku,ekonomiku,veřejnou
správu nebo humanitního směru <,>
<br> • výhodou zkušenost s vedením kolektivu <,>
<br> • výhodou pracovní zkušenost ve veřejné správě <,>
<br> • znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy viz popis pracovního místa <.>
<br>
Osobnostní a profesní předpoklady:
<br> • manažerské schopnosti <,>
<br> • komunikativní schopnosti <,>
<br> • výborné organizační schopnosti a schopnost samostatného rozhodování <,>
<br> • umění motivovat podřízené <,>
<br> • ochota k ...

Načteno

edesky.cz/d/5561977

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz