« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa kontrolora odd. kanceláře starosty MěÚ Krnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prihlaska_do_VR.pdf
Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1
<br> 794 01 Krnov
<br>
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br>
Na pracovní pozici:
<br>
<br>
<br> 2.Titul,jméno,příjmení:
<br>
<br>
<br> 3.Datum narození:
<br> Místo narození:
<br>
<br> 4.Adresa trvalého pobytu,PSČ:
<br>
<br>
<br> 5.Státní příslušnost :
<br>
<br>
<br> 6.Číslo občanského průkazu/* :
<br>
<br>
<br> 7.Telefon:
<br>
<br> e-mail:
<br>
<br>
<br> * U cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – Městu Krnov,se sídlem Hlavní
<br> náměstí 96/1,794 01 Krnov,IČ 00296139,odboru kanceláře tajemníka v rozsahu poskytnutí kontaktu (e-
<br> mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro vymezený účel zpracování pro výběrové řízení <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
<br> a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
<br> pohybu těchto údajů <.>
<br> Účelem zpracování poskytnutých kontaktních údajů je rychlá,efektivní komunikace v rámci předmětného
<br> výběrového řízení.Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům <.>
<br> Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu realizace výběrového řízení a následně
<br> budou uloženy po dobu 5 let <.>
<br> Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom,že jej mohu kdykoliv odvolat a to doručením
<br> písemného oznámení na adresu správce – Města Krnova.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
<br> zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním <.>
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> podpis uchazeče
<br>
<br>
<br>
<br> K přihlášce nutno doložit:
<br>
a) strukturov...
PPM_kontrolor_2.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku:
<br> Platí od:
<br>
<br> POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA
<br>
<br> odbor a oddělení: oddělení Kancelář starosty
<br> druh práce : kontrolor/ka
<br> zaměstnanec:
<br>
<br> Všeobecná ustanovení:
<br> Všeobecné povinnosti,práva a odpovědnosti zaměstnance jsou vyjádřeny zněním příslušných
<br> částí zákoníku práce a organizačního řádu <.>
<br> Tento popis pracovního místa zachycuje požadavky úřadu kladené na zaměstnance pouze
<br> rámcově.Výkon činností zde vyjmenovaných,popř.dalších potřebných činnosti v rozsahu
<br> pracovní smlouvy nebo dohody,je průběžně upřesňován v rámci pracovního vztahu
<br> vedoucího a zaměstnance.U každého zaměstnance se předpokládá potřebná iniciativa při
<br> plnění zadaných úkolů i při celkovém rozvoji organizace,která přesahuje rámec tohoto
<br> popisu pracovního místa <.>
<br> Popis pracovního místa má ze strany MěÚ charakter sdělení zaměstnanci o XXX,které
<br> činnosti má vykonávat v návaznosti na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě nebo
<br> dohodě.Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje skutečnost,že byl s popisem pracovního
<br> místa seznámen.Účinnost popisu pracovního místa pro zaměstnance počíná dnem,kdy
<br> s ním byl seznámen a končí dnem,kdy byl seznámen s novým popisem pracovního místa <,>
<br> popř.kdy bylo toto pracovní místo zrušeno nebo kdy zaměstnanec přestal toto pracovní
<br> místo zastávat <.>
<br>
<br> Zařazení podle katalogu prací:
<br> 1.01.08 kontrolor – 9.PT
<br>
<br> Odpovědnost za škodu: není požadována
<br>
<br> Kvalifikační požadavky:
<br> požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo VOŠ ukončená
<br> absolutoriem ekonomického směru
<br> skutečné vzdělání:
<br>
<br> zkouška odborné způsobilosti: je požadována při správě finančního hospodaření ÚSC
<br>
<br> další požadavky:
<br> • - znalost zákonů souvisejících s vykonávanou pracovní činností,zákona č.128/2000
<br> Sb.o obcích,zákona č.110/2019 Sb <.>,zákona č.106/1999 Sb <.>,zákona č.312/2002
<br>
<br> Sb <.>,o úředn...
69828-2022_Výběrové_řízení_na_kontrolora_odd._KST_3.pdf
1 / 2
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1,794 01 Krnov
<br> vedoucí úřadu
<br> v y h l a š u j e
<br>
<br>
<br> v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa kontrolora oddělení kanceláře starosty MěÚ Krnov.Místem
<br> výkonu práce je Krnov.Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br>
<br> I.ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla:
<br> • věku 18 let <,>
<br> • je způsobilá k právním úkonům <,>
<br> • je bezúhonná (§ 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb.) <,>
<br> • ovládá jednací jazyk <.>
<br>
II.KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
<br> • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborná škola zakončená absolutoriem
nejlépe ekonomického směru <,>
<br> • výhodou pracovní zkušenost ve veřejné správě <,>
<br> • praxe v účetnictví min.5 let <,>
<br> • výhodou absolvovaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě finančního
hospodaření ÚSC <,>
<br> • znalost právních předpisů souvisejících s výkonem práce - viz popis pracovního místa <.>
<br>
Osobnostní a profesní předpoklady:
<br> • umění jednat s lidmi,komunikativní schopnosti <,>
<br> • organizační schopnosti a schopnost samostatného rozhodování <,>
<br> • smysl pro zodpovědnost a spolehlivost <,>
<br> • ochota k prohlubování kvalifikace <.>
<br>
Nabízíme:
<br> • odborné vzdělávání u akreditovaných společností,podporu osobního rozvoje <,>
<br> • pružnou pracovní dobu,příspěvek na stravné a na dovolenou <,>
<br> • kartu „Benefity Café“ <,>
<br> • 3 dny indispozičního volna a jiné benefity <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 / 2
<br>
<br> IČ: 2...

Načteno

edesky.cz/d/5561976

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz