« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu - "PD Husovo nám.,Krnov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace2.pdf
ÝG
<br> f_n
<br> % %
<br> A
<br> “Q.% % HJ
<br>.' <.>,:_ 4,5 ' rostý převod dokďmemu : digitáim' do analogové podoby podle čl.14 051%1 spisového řádu,fee.Vyhotovil:01.0f$.2 22 09.15 |)0L Bc km MDnŠÍk,(.ionravnímspelctorát 521mm ůc <.>
<br> _ ; L 4 W _ ke.r „- n.;aozz |1:424505mmlgsfzozznt.j.zaevidování:MPT-173539—|.rCJ-p_ozg-ovo1ga 3 I! Ta " " Šijid.- ' ' 2 s,<,>,% 5 5 3 „TX *.i a 1— _ i 7 1 9 ; SŠ pedag,„ „ a zdrav.T Ž 0,> -._._.|,_ „ \Š _ \ evangelicky ' ;._ _ <.>,“' E\ ] kami ' Husovo'náměstí : - Q,Ia *.\.„» - MS ': "" -.<.> "2.12 ' ' — - ' —,<,> s „ ;; f-_ „l;-„f » * *r:— = — ;:**“Z_"Í 'Šf „„ Mikulášské! * _- :.V -- TMF-*" “." _ % Mikulášská ____ __7__H.;„ ;___,<,>." " * “ “ Mikulášské! __ V_„____,- ________,__;_ř ' g ' *ská ;;; __„__ „__ *" *,; "H _ “LED É,' ")ř' “_ _ -ř— % 2? 25 23 21 45 - 1 49 _ 5? 5,Mégké [“ divadlo * ?“ „Cp __ 31.51 2:71 5 ' %.<.> dňa % o> 3,<,> <.>,ů Městsky urad me 2.1 má _deor výstava 1 22 & ZlVOtIlího prostšgi 25 staveb:? (1ng 28
<br>.\.r/ 114 \.magna ada: „egg/o 00%— „309/2023 $““ 32
<br> '“ »WE az.<.> asf.maz
<br>.É.? _ -„ _? 45 & *-
<br>.'.<.> ;.;;.<.>.—.<.> L El,T* \ <.>
<br>.<.>,v ',w—E- ::.-_.-.*T-LÍJÍŘT =" gn; ťíša—rvf:_ :,J— ':rm—5Ěv Zhotovrtel- BERKASTAV s.r.o.ul.Nadrazn: 955/11,Bruntal 792 01 \ 3%“ „J- m %,—————————————————————————————————————— a m„ a"-.<.> :r “* „ <,>
<br> Nazev akca Oprava místní komunikace % five W“ ______________________________________,' ' _.<.>,<.> noname Investor: Mesto Krnov VypracwaI/a: D.Hrabcová Ú \'Ta.%$,Zajmove mmm ? ______________________________________ ' \ ' a i ;? "ea %; W “ * Datum: 18.07.2022 NZ! 2022/07-06 Kontroloval: F.Hrabec 3 %$" „ (Ý '? “% —————————————————————————————————————— a _ X' „ '- 1/55: „.<.> -,zat?m-3 Krnov,okr.Bruntál,MS kraj x \ Ě " Tei;.“.:- 553 734 353.' \ MVA _ usa sr.-2 magma: as: : E 49.3%:— DOPRAWI! ZMČENI "loukou-I.:: Š % “mm; "
<br> Dopravníznačení bude umístěno dle zásad TP66 Přechodné dopravní značení Š š " Tato situace je majetkem společnosti Legenda: ' 5 2 DO...
signed_69304-2022_Stanovení_přechodné_úpravy_provozu_na_MK_H.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne: 18.07.2022
<br> Naše čj.: KRNOOVZP-69304/2022
<br> maln
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-8010/2022-maln
<br> 280.8 S/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: imalinova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 02.08.2022
<br>
<br> 1 / 3
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu při stavebních úpravách místní komunikace
<br> Husovo náměstí v rámci realizace stavby „PD Husovo náměstí,Krnov“
<br>
<br>
<br> Městský úřad Krnov,obecní úřad obce s rozšířenou působností,odbor výstavby a životního prostředí <,>
<br> vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst.1 písmene c),zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako správní orgán příslušný podle § 77
<br> odst.1 písm.c),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích“) <,>
na základě návrhu podaného dne 18.07.2022 (doplněného 25.07.2022 a 26.07.2022) právnickou
<br> osobou: BERKASTAV s.r.o <.>,IČ: 026 57 392,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál,prostřednictvím
<br> zpl.zástupce: DOMINOTRANS OPAVA s.r.o <.>,IČ: 286 47 793,Hlavní 88/129,Kylešovice,747 06
Opava <,>
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní
<br> řád“)
<br> s t a n o v í
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství Moravskoslezského
<br> kraje,Územního odboru Bruntál,Dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPT-178539-2/ČJ-2022-070106
ze dne 01.08.2022 <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5561973

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz