« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Volby do ZMČ Satalice - Rozhodnutí o registraci - SATALICE SOBĚ ZIO-89162/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do ZMČ Satalice - Rozhodnutí o registraci - SATALICE SOBĚ ZIO-89162/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1403641/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1320990/2022 05.08.2022
<br>
Rozhodnutí
<br> Magistrát hlavního města Prahy jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst <.>
3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),přezkoumal podle ustanovení § 23 odst <.>
1 zákona o volbách kandidátní listinu sdružení nezávislých kandidátů s názvem SATALICE
SOBĚ podanou pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Satalice konané ve dnech 23 <.>
a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br>
podle ustanovení § 23 odst.3 písmene a) zákona o volbách
registruje
<br> kandidátní listinu sdružení nezávislých kandidátů SATALICE SOBĚ
<br>
Odůvodnění
<br> Sdružení nezávislých kandidátů SATALICE SOBĚ podalo v zákonem stanovené lhůtě dne 19 <.>
7.2022 kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Satalice konané ve
dnech 23.a 24.září 2022.Při přezkoumání příloh kandidátní listiny byly zjištěny vady,k jejichž
odstranění byla zmocněnkyně sdružení nezávislých kandidátů SATALICE SOBĚ písemně
vyzvána dne 27.7.2022.Vady byly zmocněnkyní odstraněny dne 28.7.2022,tj.ve lhůtě
stanovené v § 23 odst.1 zákona o volbách.Vzhledem k tomu,že kandidátní listina včetně příloh
nyní obsahuje veškeré náležitosti dané zákonem o volbách,rozhodl registrační úřad ve věci její
registrace způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany,které podaly kandidátní listinu pro
volby do Zastupitelstva městské části Praha – Satalice,domáhat do dvou dnů od jeho doručení
ochrany u Městského soudu v Praze (§ 59 odst.2 zákona o volbách).Podle ustanovení § 23
ods...

Načteno

edesky.cz/d/5561520


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz