« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - VV - Oznámení zahájení staveb. řízení - KAMENOLOMY ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení stavebního řízení - Kamenolomy.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor Výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 9643/2022/STAV/sumb ČJ.: DMBO 16358/2022 ||11l1||||1IIIIIHHIIINIlit||||111111111" TEL.: 516 488 736 E-MAILI petra.sumberova©boskovicecz M U B 0 X O O Y O P Q 7 FAXZ 516488 710 DATUM: 1.8.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> KAMENOLOMY ČR s.r.o <.>,IČO 49452011,Polanecká 849,Svinov,721 00 Ostrava 21,v zastoupení
<br> ODEHNAL PROJEKT s.r.o <.>,IČO 02764750,9.května 1179/11,678 01 Blansko 1 (dále jen "stavebník") dne 4.5.2022 podal Žádost O vydání stavebního povolení na stavbu: Přemístění technologické linky kamenolomu - I.etapa Lhota Rapotina S0 101 Areálová komunikace S0 700 Objekty pozemních staveb
<br> Provozně — technologické objekty
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.397/8,397/9,397/12,397/13,397/15,397/16,397/17,397/18,397/20,397/21,397/22,397/30,397/33,397/49,406/1,411/2,411/4,411/5,411/6,411/8,411/9,411/10 <,>
<br> 411/11,411/12,411/13,411/14,411/15,420/1 v katastrálním území Lhota Rapotina <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení,které je navazujícím řízením ve smyslu 5 3 písm.g) ve spojení s Š % a násl.zákona č.100/2001 Sb <.>,O posuzování vlivů na životní prostředí a O změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon O EIA“) <.>
<br> Tímto oznámením se současně ruší oznámení pod spiszn.SMBO 9643/2022/STAV/sumb.č.i.DMBO
<br> 16173/2022 ze dne 25.7.2022 <.>
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle 5112 Odst.1 stavebního Zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje kprojednání žádosti veřejné ústní
<br> jednání...

Načteno

edesky.cz/d/5561433

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz