« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Novostavba rodinného domu" o třech byt. jednotkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0734 21 035308 (1)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11.VD_181725
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/21/035308/Hol
<br> Čj.: MCP11/22/042219/OV/Hol Praha,27.07.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> e-mail: holancovak@prahaXX.cz
<br> tel.: +420 267 902 517
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
<br> "společné řízení") posoudil oznámení záměru umístění stavby a ohlášení stavebního záměru (dále jen
<br> "společné oznámení") ze dne 02.07.2021 pod č.j.MCP11/21/035308 s doplněním dne 23.08.2021
<br> pod č.j.MCP11/21/043179,o kterém stavební úřad rozhodl o provedení společného řízení podle § 96a
odst.5 a tedy žádost o společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru se
<br> považuje za žádost o vydání společného povolení,kterou podal
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Kolmá 43,251 68 Kamenice <,>
<br> XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Kolmá 43,251 68 Kamenice <,>
<br> které zastupuje DV engineering,s.r.o <.>,IČO 28183967,Konstantinova 1492/36,Praha 4-
<br> Chodov,149 00 Praha 415
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
<br> rozho...

Načteno

edesky.cz/d/5560943

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz