« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Daniela Dvořáková-ZvlUz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0752 2 DIO Opatovska UV
NN4470
<br> OPATO
VSKÁ
<br> B
A
<br> JK
O
<br> N
U
<br> R
S
<br> K
Á
<br> B
A
<br> JK
O
<br> N
U
<br> R
S
<br> K
Á
<br> A
R
<br> K
A
<br> LY
C
<br> K
Á
<br> 747/21
<br> 874/25
<br> 746/19
<br> 735/1
<br> 759/1
<br> 871/23
<br> 758/2
<br> 736/4
<br> 736
<br> 1032
<br> 760/3
<br> 5,0 m
<br> A
15
<br> vs
tř
<br> íc
n
<br> ě
2
<br> x
<br> IP
19
<br> vs
tř
<br> íc
ně
<br> 2
x
<br> V
9
<br> a
V
<br> 9
a3
<br> x
V
<br> 15
-
<br> š
kr
<br> t
V
<br> 9
a
<br> V
9
<br> a
<br> V
9
<br> a
V
<br> 9
a
<br> IP
19
<br> vs
tř
<br> íc
ně
<br> 2
x
<br> IP
19
<br> -
š
<br> kr
t
<br> vs
tř
<br> íc
ně
<br> 2
x
<br> Z
4eC
4c
<br> V
9
<br> a
Z
<br> 4
dZ
4e
<br> Z
4
<br> dZ
4e
<br> V
9
<br> a
<br> Z
4
<br> dZ
4e
<br> Z
4
<br> d
E7b
A6b
<br> A15
<br> V2b (1 <,>
5/1,5/0
<br>,125)
<br> V2b (1,5/1,5/0,125)
<br> A15
<br> A6b
E7b
<br> IP
20
<br> a
-
<br> šk
rt
<br> Z
4e
<br> 3
x
<br> Z
4e
<br> C
4a
<br> Z
4e
<br> Plocha
bez pe
<br> vné př
ekážky
<br> 3
x
<br> V
15
<br> -
š
<br> kr
t
<br> Z
4e
<br> V
9a
<br> 3 x V
15 - škrtvstřícně 2 x
<br> IP
19
<br> Z
4e
<br> V
9a
<br> IP
19 - škrt
<br> Z
4e
<br> V
9a
<br> Z
4e
<br> V1a -š
krt
<br> Z
4eC
<br> 4a
vstřícně 2 x
<br> IP
19
<br> V2b (1
<,> 5/1,5/0
<br>,125)
<br> Z
4e
<br> vstřícně 2 x
<br> IP
19 - škrt
<br> 3
x
<br> V
15
<br> -
šk
<br> rt
<br> vstřícně 2 x
<br> A
15
<br> S JTSK
<br> Háje
<br> PRAHA 11 (
<br> ulice Opatovská
<br> DIO záboru pro stavební úpravy inž.sítí
<br> 1 : 650
<br> 0 25 m
0752 1 MHMPXPJ4Y48Z
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPJ4Y48Z*
MHMPXPJ4Y48Z
<br>
<br>
<br>
<br> STRABAG,a.s <.>
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČO:60838744
<br> V zast.XXXXXXX XXX áková
IČO:XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1290703/2022/O4/Ku Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1280610/2022PKD 03.08.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n n kterých zákonů <,>
ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171
a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní pozd jších p edpisů,na základ posouzení
žádosti adresáta ze dne 13.07.2022 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství
Policie hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších
p edpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Opatovská
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení,za ízení na místní komunikaci I.t ídy Opatovská
v rámci akce – oprava uliční vpust.Akce proběhne souhrnně v termínu od 10.08.2022
do 31.08.2022.Tyto stavební práce si vyžádají zábory a částečnou uzavírku jízdních pruhů v rozsahu
a v úseku:
<br> levý jízdní pruh p ed k ižovatkou Opatovská x Bajkonurská x Arkalycká
ve sm ru na AO Háje
<br>
levý jízdní pruh za k ižovatkou Opatovská x Bajkonursk...

Načteno

edesky.cz/d/5560925

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz