« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - rozhodnutí o umístění stavby: Elektrifikace BUS linky 140 - obnova veřejného osvětlení v úseku Zenkl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf
LEGENDA: NOVÉ KABELY VO VE STÁVAJICÍ TRASE KABELŮ VO NOVÉ KABELY VO V TRASE TRAKCNICH KABELŮ NOVÉ KABELY VO V NOVÉ TRASE NOVÉ ZAP INACI MISTO VE STÁVAJICI POLOZE NOVÉ ZAPINACI MISTO V NOVÉ POLOZE HODINY NA NOVÉM ST02ARU STOŽÁR s NOVÝM svtnDLEM VE STAVAJlcl POLOZE.-0 STOŽÁR S NOVÝM SVITIDLEM V NOVÉ POLOZE.-0 STOŽÁR SE SVITIDLEM PRO PŘISTVÉTLENI PŘECHODU V NOVÉ POLOZE •-€ RADAR PRO MÉŘENI RYCHLOSTI 0 LEGENDA STOŽÁRŮ: A NOVÝ ST02AR VO S NOVÝM SVÍTIDLE LED B NOVÝ KOMBINOVANÝ STOŽÁR TRAKCE A VO S NOVÝM SVÍTIDLEM LED C STÁVAJICí TRAKCNI STOŽÁR S NOVÝM SVITIDLEM LED D STÁVAJICí STOŽÁR VO S NOVÝM SVITi DLEM Proudová soustava a napětí: 3- + PEN,3x400/231 V,50 Hz,TN-C-S Místem rozděleni je vždy svorkovnice v příslušném stožáru.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : Automatickym odpojenim od zdroje v sili TN•C dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.Pod kabelové lože bude uložen zemnici vodič FeZn 0 10 mm,na který budou všechny stožáry přizerrmény.KLAD LISTŮ 1.díl k.ú.: Libeň 730 629 r~·-------- 1 Úfod městské části Praha 8 t odbor úztmniho rozvoje a výstavby 1,---:-l-:ato celková situace je grafickou i přilohou rozhodnutí i.///// /#//~~ l~~.: ·················· :z.:::.Inves tor: HLAVNI MĚSTO PRAHA Objerina~: HLAVNI MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNIHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNIHO MĚSTA PRAHY Odbor hospoda ření s majetkem Odbor hospoda ření s majetkem Martinské nám!sti 2/2 Mariánské naměstf 2fl 110 01 Praha 1 11001 Praha1 METROPROJEKT Praha a.s.SouPfllvačlslo.Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální fedltel: Ing.XXXXX XXXXX Xtel.: +XXX XXXXXXXXX IIVII METROPROJEKTwww.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz HIP: ""'"' Nálevaúčeldila: XXX XXXX ftL- Elektrifikace BUS linky XXX • Obnova VO v koordinacis Dopravním podnikem hl.m.Prahy,a.s <.>,• <.>,296 154 165 úsek Zenklova • Prosecká.<.>,<,> <.>,<.>,DUR Zpracova telskyUIVir: Názevčáslidillr 71 Situační výkresy C tó: 29615415B Katastrální situační výkres C.2Vedouciůtva ru: -t~Ing,XXX XXXXXX Odpověd ny projekta nt J.<.> tC"'"' NázevpPOohy: Z...
2021-068665.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714,vendula.peterkova@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> - Odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 068665/2021/OV.Pet Praha,dne 3.8.2022
<br> Č.jedn.: MCP8 327446/2022 Libeň/p 2402/1
<br> Vyřizuje: Ing.Vendula Peterková
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13
<br> odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
<br> hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění
<br> stavby"),kterou dne 24.2.2021 podalo
<br> Hlavní město Praha zastoupené MHMP odbor hospodaření s majetkem,IČO 00064581 <,>
<br> Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1-Staré Město <,>
<br> které zastupuje společnost METROPROJEKT Praha a.s <.>,IČO 45271895,Argentinská 1621/36 <,>
<br> 170 00 Praha 7-Holešovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „Elektrifikace BUS linky 140 - obnova veřejného osvětlení v úseku Zenklova – Prosecká“
<br> Praha - Libeň,Vysočany,Prosek
<br>
<br> (dále jen "stavba").Na pozemcích parc.č.2402/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.2407 (ostatní
<br> plocha),parc.č.2417 (ostatní plocha),parc.č.2418 (ostatní plocha),parc.č.2419 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.2421 (ostatní plocha),parc.č.2422 (ostatní...

Načteno

edesky.cz/d/5560906

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz