« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením*: změna stavby bytového domu č.p. 1064 v ul

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-282412-1.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/282412/22/OST/KOP V Praze dne 1.8.2022
<br> Č.J.: P4/311810/22/OST/KOP
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,email.: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením,kterou
<br> dne 13.6.2022 podalo
<br> Společenství vlastníků jednotek domu Adamovská 1064,Praha 4,IČO 28926854,se sídlem
<br> Adamovská č.p.1064/7,140 00 Praha 4
<br> (dále jen "stavebník"),na změnu stavby:
<br>
<br> bytového domu č.p.1064 v ul.Adamovská,Praha 4 - Michle <,>
<br> na pozemku parc.č.1033 k.ú.Michle,spočívající ve stavebních úpravách
<br> souvisejících se zateplením fasády bytového domu,výměnou oken <,>
<br> výměnou stávajícího zábradlí a úpravě zpevněného povrchu dvora ve vnitrobloku
<br>
<br> (dále jen "stavba"),na kterou Úřad městské části Praha 4,odbor stavební vydal dne 12.3.2019 pod č.j.:
<br> P4/001386/19/OST/KOP,spis.zn.P4/142351/18/OST/KOP stavební povolení,které nabylo právní moci
<br> dne 11.4.2019 a dne 14.5.2021 vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pod č.j <.>
<br> P4/151404/21/OST/KOP,spis.zn.P4/146584/21/OST/KOP,které nabylo právní moci dne 24.6.2021 <,>
<br>
<br> a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 118 odst.3 ve spojení s § 115 stavebního zákona
<br>
<br> p o v o l u j e
<br>
změnu shora uvedené nedokončené stavby v tomto rozsahu:
<br> - prodloužení lhůty k dokončení stavby o dva roky
<br>
<br>
P o d m í n k y :
<br> Pro dokonče...

Načteno

edesky.cz/d/5560898

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz