« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Smlouva k dotačnímu programu na podporu narozeních dětí z Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

655-zverejnena-smlouva-c-sdo-osov-278-22-mestys-bernartice-dp-na-podporu-narozenych-deti-z-jck.pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace č.SDO/OSOV/278/22
na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
<br>
uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> a § 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> I <.>
Obecná ustanovení
<br>
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na základě podané žádosti o poskytnutí dotace svým usnesením
č.195/2022/ZK-18 ze dne 16.6.2022 podle § 36 písm.d) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a ve smyslu směrnice
Zastupitelstva Jihočeského kraje č.SM/107/ZK,Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční
podpory,o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě <.>
<br>
<br> II <.>
Poskytovatel a příjemce dotace
<br>
1.Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
<br> Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený: doc.Ing.Lucií Kozlovou,Ph.D <.>,náměstkyní hejtmana,na základě plné moci udělené
hejtmanem kraje dne 5.1.2022
č.ú.:170 320 242/0300
kontaktní osoby: Ing.XXXXX XXXXXX,e-mail: machat@kraj-jihocesky.cz,tel.: XXX 720 927;
XXXXX XXXX,DiS <.>,e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz,tel.: 386 720 629
<br> dále jako „poskytovatel“
<br>
2.Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
<br> Městys Bernartice,Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice
IČO: 00249530
zastoupený: Pavlem Souhradou,starostou městyse
č.ú.: 641 532 349 /0800
kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,e-mail: starosta.ou@bernartice.cz,tel.: 724 180 242
<br> dále jako „příjemce“
<br>
<br> III <.>
Účel a charakter dotace,doba,v níž má být účelu dosaženo
<br>
1.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků – příspěvků obcím pro děti narozené od 1.1.2022
<br> do 31.12.2024 s trvalým bydlištěm na území Jihočes...

Načteno

edesky.cz/d/5556605

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz