« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: Zelené město IV. - Žádost o stavební

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-141441.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/141441/2021/OVÚR/Val
Č.J.: MCP09/096075/2022/OVÚR/Val
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Valentová
283 091 324
valentovah@praha9.cz
<br> DATUM: 3.08.2022 Ukl.zn.: P-142/3/Hrdlořezy,vodní díla
<br> DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Dne 8.12.2021 požádala společnost Daramis Heights s.r.o <.>,IČO 24278998,Jankovcova 1595/14 <,>
170 00 Praha-Holešovice,kterou zastupuje společnost European Transportation Consultancy,s.r.o.<,>
IČO 26715384,Anny Letenské 34/7,120 00 Praha-Vinohrady (dále jen stavebník) o povolení
k odstranění stavby vodních děl,o povolení stavby vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými
vodami,na pozemcích č. parc.  142/3,144/2,144/4,519/6,142/73,v katastrálním území Hrdlořezy <,>
navržené v rámci stavby „Zelené město IV.“,Praha 9 <.>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,odbor výstavby a územního rozvoje,jako speciální
stavební úřad dle § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších právních předpisů (stavební zákon),dle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění platném do 31.1.2022,dále podle ust.§ 32
odst.2 zákona č. 131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky
č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm.a) a b) zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> vydává
<br> v rámci stavby „Zelené město IV.“,Praha 9
<br> A) podle ust.§ 15 odst. 1 vodního zákona a podle ust.§ 115 stavebního zákona:
<br> povolení
<br> k provedení stavby vodních děl,a to:
<br>  retenční nádrže
<br>  I003.02 podzemní retenční a akumulační nádrž
Retenční nádrž RDN1,aktivní objem 46m3
<br> regulovaný od...

Načteno

edesky.cz/d/5555837

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz