« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ u2013 krátkodobá uzavírka Tehov ul. Laňkova - oprava povrchu - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ Tehov, Laňkova.pdf
Č.j.: 218655/2022-MURI/OSAD 3.8.2022
Č.ev.: 238689/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Obec Tehov
Panská XXX
251 01 Tehov
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 2.8.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikaci ulice Laňkova v obci Tehov z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Obnova povrchu komunikace
zodpovědná osoba: XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436 <.>
<br>
<br> Č.ev.: 238689/2022
<br> 2
<br> - Zhotovitel b...
Vzorové DIO.pdf
Vzorové dopravně inženýrské opatření (DIO) M 11500
<br> Souvislá údržba stávající komunikace:;H -obnova opotřebovaného krytu (zpevnění) vozovky! „
<br> —obnova protismykových vlastností a rovnosti povrchul -úprava zemního tělesa - zabezpečení únosnosti podloží;
<br> (>
<br> Souvislé údržby <> o
<br> KU Km 0,180
<br> ptal/\ pta/A
<br> !; pta/A
<br> 0,1 '.Ě ++ ++ \ ++ * " -------
<br> \
<br> l
<br> pBi/\ !;
<br> O 2.U;.0
<br> \ ((A\(x
<br> s.a \ Q.\ýf '— - _
<br> &xwwšwš WN
<br> E13
<br> MIMO VUZlDEL HAVEN
<br> Ě)
<br> % /
<br> / © (<>
<br> / \
<br> * O)
<br> \ \.& U: \,/
<br> /
<br> Leoendo přechodného doprovního znočení (DlO): V2b(1,5/1,5/0,25)
<br> ------------- Vodorovné dopravní značení — OBNOVA
<br> + Slůvojící směr jízdy ? Stávající sloupek svislé dopravní značky P4 Stávající SDZ &“ Přechodné SDZ v rámci DIO
<br> \.;
<br> Poznámka:
<br> Přechodné dopravní značení se osadí dle TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích

Načteno

edesky.cz/d/5551311

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz