« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Štíhlice, oprava Doubravčice - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kubat-DIO-Stihlice-Doubravcice.pdf
ŘIČANY
<br> ČESKÝ BROD
<br> ŠTÍHLICE
<br> DOUBRAVČICE
<br> PARÉ Č:
<br> A4
<br> www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
<br> ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> INVESTOR: ČEZ a.s <.>
<br> AKCE: DOUBRAVČICE,MADOJEDSKÁ 130,kVN,DTS,kNN
<br> OBSAH: přehledná situace DIO
<br> FORMÁT:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
<br> Č.VÝKR.:1/1
<br> ZAKÁZKA : <.>
<br> TERMÍN: 15.8.- 31.10.2022
<br> výstavba kabelového vedení mimo komunikaci - označení na
schéma B/5.2 pro stavební techniku
<br> červenec 2022
<br> uzavírka místní komunikace
DZ-Stihlice-uzav-Doubrvacice-ASIG.pdf
Č.j.: 218678/2022-MURI/OSAD 3.8.2022
Č.ev.: 238728/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 19.7.2022 a souhlas Policie ČR DI
Kolín ze dne 19.7.2022
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> pozemní komunikace II/113 v obci Štíhlice z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Doubravčice,Masojedská 130,kVN,DTS,kNN
zodpovědná osoba: XXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
termín: XX.8.2022 – 31.10.2022
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracované společností ASIG s.r.o <.>,datum červenec 2022,schválen Policií ČR DI XXXXX <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436 <.>
<br>
<br> Č.ev.: 238728/2022
<br> 2
<br> - Zhotovitel bude provádět nejméně jednou denně kontrolu přenosného dopravního značení.Případné
závady je nutné neprodleně odstranit a chy...

Načteno

edesky.cz/d/5551309

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz