« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ ,silnice III/00311,Čestlice - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ-Cestlice-stavenistni-vjezd-Central-Goup.pdf
Č.j.: 218802/2022-MURI/OSAD 3.8.2022
Č.ev.: 238901/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Central Group Nové Pitkovice III.a.s <.>
Na Strži 65
140 00 Praha 4
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 3.8.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na pozemní komunikaci III/00311 v k.ú.Čestlice z důvodu zřízení provizorní staveništní komunikace <.>
<br> akce: Provizorní staveništní komunikace
zodpovědná osoba: XXX XXXXXXX,tel.XXX XXXXXX
termín: září XXXX – září 2023
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih
<br> - viz.příloha <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436 <.>
<br>
<br> Č.ev.: 238901/2022
<br> 2
<br> - Zhotovitel bude provádět nejméně jednou denně kontrol...

Načteno

edesky.cz/d/5551306

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz