« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 207955-2022 Rozhodnutí - schválení stav.záměru- zvýšení bezpečnosti v dopravě - Turkovická, Ondřejov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

207955-2022-Rozhodnuti-schvaleni-staveb-zameru-zvyseni-bezpecnosti-v-doprave-Turkovicka-Ondrejov.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
odbor - Stavební úřad
<br> Melantrichova 2000,25101 Říčany,tel.323 618 211
<br>
SPIS.ZN.: 532501/2021/Ho
Č.J.: 207955/2022-MURI/OSÚ/00023
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
E-MAIL:
<br> Hofmanová
<br> 323 618 139
<br> Ilona.hofmanova@ricany.cz
<br>
<br> DATUM: 29.7.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Městského úřadu Říčany,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 a § 169 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
<br> ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
<br> zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 19.10.2021 podal
<br> Obec Ondřejov,IČO 00240567,Choceradská 62,251 65 Ondřejov <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Husova 676,251 64 Mnichovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> zvýšení bezpečnosti v dopravě v komunikaci Turkovická,Ondřejov
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.2432 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.2637/1 (zahrada),parc.č.2859/3 (ostatní plocha),parc.č.2886 (ostatní plocha),parc.č.2892 (ostatní
<br> plocha) v katastrálním území Ondřejov u Prahy <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - rekonstrukce a doplnění chodníků podél komunikace Turkovická vč.přechodů,výměna a doplnění
dešťových vpustí na stávaj...

Načteno

edesky.cz/d/5551304

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz