« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 973/101 v 2.PP domu č.p. 973 ul. Sokolovská 19, k.ú. Libeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_k_pronajmu_Sokolovska_973_197_NJ_973_101_VR.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
<br> oznamuje ve smyslu §36,odst.1 Zákona o hlavním městě Praze,zákona čís.131/2000 Sb.v platném znění
<br> Z Á M Ě R
na pronájem nebytové jednotky č.973/101 v 2.PP domu čp.973
<br> ul.Sokolovská 197,k.ú.Libeň,Praha 9
<br> vítězi výběrového řízení
<br>
<br> nebytová jednotka o výměře 76 m2,přístup domem,kolaudováno jako sklad
<br> Účel nájmu: neurčen,vyjma hlučného provozu – nelze využívat k bydlení !
<br> Výše nájmu: min.Kč 540,-/m2/rok (bez DPH a služeb)
<br> Doba nájmu: neurčitá
<br> Ostatní: příp.rekolaudace NP vč.zajištění výkresové dokumentace,stavebního povolení a stavebních
<br> úprav na náklady nájemce
<br> Nájemce bude povinen v den podpisu nájemní smlouvy složit kauci,která bude sloužit jako krycí
<br> položka na nájemné,a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.Tato částka bude vrácena v plné výši
<br> nejpozději do 30 dnů po skončení nájmu,a to pouze v případě,že nájemce nebude mít vůči pronajímateli
<br> žádné dluhy,vzniklé v souvislosti s nájmem nebytového prostoru <.>
<br> Zájemce o pronájem podá přihlášku s uvedením své nabídky a záměru v zalepené obálce s výrazným
<br> nápisem “neotvírat” a označené heslem “Výběrové řízení NJ č.973/101,Sokolovská 973/197,Praha
<br> 9”,do podatelny ÚMČ Praha 9,na adresu :
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> odbor správy majetku - realitní oddělení
<br> Sokolovská 14/324
<br> 180 49 Praha 9–Vysočany
<br> s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky,nejpozději do uzávěrky výběrového řízení,do
<br> posledního dne zveřejnění
<br> Doba zveřejnění: minimálně 15 dní
<br> Nabídka v zalepené obálce podaná zájemcem je závazná a musí obsahovat:
<br> 1.Jméno,případně obchodní název zájemce (včetně adresy,e-mailového a telefonního spojení)
<br> 2.Podnikatelský záměr
<br> 3.Návrh výše nájmu v Kč/m2/rok
<br> 4.Fotokopii dokladu,opravňujícího k podnikání
<br> 5.Číslo účtu u peněžního ústavu
<br> 6.Přehled předchozích podnikatelských aktivit
7.Prohlášení,že zájemce není v úpadku,nebyl na...

Načteno

edesky.cz/d/5550196


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz