« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Společnost Podané ruce o.p.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Společnost Podané ruce o.p.s.
1 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Město Zábřeh sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh IČ: 00303640 DIČ: CZ00303640 zastoupené: starostou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx (dále jen: poskytovatel) a Společnost Podané ruce o.p.s.sídlo: Hilleho 1842/5,602 00 Brno IČ: 60557621 zastoupen/a/o: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx telefon: xxx e-mail: xxx (dále jen: příjemce) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zábřeh na rok 2022 (dále jen „dotace“),a to v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Článek I Účel a předmět smlouvy 1) Dotací se dle této smlouvy rozumí finanční částka,která je poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na pokrytí neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností příjemce.2) Na základě usnesení zastupitelstva města č.22/ZM/22/OSV/641 ze dne 29.06.2022 poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční dotaci ve výši 220 000,00 Kč,slovy: dvěstědvacettisíc korun českých.Dotace je poskytována na základě individuální žádosti.3) Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.4) Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která nesmí být použita na úhradu: a) výdajů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku,2 b) výdajů spojených s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku,c) výdajů spojených s technickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizací,d) výdajů spojených s úhradou dlužných částek včetně úvěrů,penále,poplatků z prodlení,úroků z prodlení,náhrad škod,smluvních pokut,jakýchkoliv dalších finančních sankcí apod <.>,e) výdajů spojených s úhradou daní.5) Neinvestičn...

Načteno

edesky.cz/d/5542694

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz