« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - ul. Drahobejlova - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DNA_PRODUCTION_OOP_televizni_technika_ul_Drahobejlova.pdf
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br>
Č j.: MCP09/113869/2022/OD/Pet V Praze dne 29.07.2022
<br> Sp.zn.: S MCP09/110610/2022
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: petrovam@prahaX.cz
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 40,odst.5,písm.b) zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „Zákon“),a dle § 124,odst.6 <.>
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,a dle ustanovení § 171 - § 174 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „Správní řád“) po předchozím souhlasném vyjádření Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA-239183-2/ČJ-
<br> 2022-0000DŽ-V/5 ze dne 20.07.2022
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
<br> komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na místní komunikaci:
<br> - Drahobejlova – parkovací pruh před domem před č.p.1637/37,1598/38 a 1413/41,spočívající
v umístění přechodného dopravního značení B28 + E13 + E8c + IP13c + E13zf + E13u ve dnech:
03.08.2022 od 10:00 hodin do 23:00 hodin,tj.1 den a
<br> 05.08.2022 od 07:00 hodin do 20:00 hodin,tj.1 den
<br> dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek
<br> pro jeho realizaci:
<br>
<br> - Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu
na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat
<br> veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými
<br> podmínkami <.>
<br> - Dopravní značení musí být v ref...
SKM_C45822072909470.pdf
F&F 1166/266 \ "““i " \ \.__ \ ' \ \ __ '._ _>."1__ ' \ >__
<br> “%.<.> 1165/266 '- ? \
<br> \ -\ \.<.> \ll-' _.R).\ \ \,':L \,_ \ 4 “*.\' \".'.“„ \\ Ě“- »„ >.<.> ' : _.<.>,! ZK.„' _ _.\ __-._______-x__ \__ „_ _ ___ __ :—.<.>.\ |.| '\ 1 :.\\ \\.F.\__ * \ \.__ \ \ 1 "" \.\ __ \\ \\ \ > __ _ __ \ __ __ 1_ \\.__ \.w \ \\ ;._ “ > 1 \ \_ > > » \.\_ \ + _ _ „_ \ >.\ _ J__ _ \ \ \ *.\ “' ' "' \ \ „ „.\\ \ _ \\ \ \ * __ __ \.A \le \_ \\ '1 J\ E\.__ \ "'\_ příloha k písemnosti \ —;_\_ 1125618 \ __.".<.> _ __ \ a M 2m.<.>./.!.<.> “Wlan/gf f 1 \ _ __ _ _ __ \ - - 21.1.1399.<.>.' > \ \ _\.Podpns.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> __ _ _\ \ __ ___125______5 \ >=,_ \ ' \ 1255/6 _ _ -/_,_ \ \ ' “' \ \ _ \ \ É - ' - '.<.> _.<.>.<.>.\ x__.— \;? 21255143/ __._ _ __.<.> ' _ \\ “\ __\ - 1413/11 \xšb _./_ lj' “: i " > _ * \ 1/1.\\ &' "\;/'.<.>.939/44 RW,<.> _ \Š- “3 Ě \\ \__
<br> \__ __ -.- ",<.> 1414/42
<br> \ ' ' /,_ ".\“ 2473/40 \
<br> _1 >.A \/ _ 1673/38 \ ___ __ _\_ \ \ \ >.\ \ \
<br> _ _ _ __.' \.d <.>,„ff.1073/36 \\ 1415 POLlu 1: Ca' ÉREPUB ' * \ \ 5/30 KRAJ É ŘE maswí
<br> l-ILAVN 10 M -.TA PRAH
<br> ocean 51 dav PP./W._ ODDĚLEle OPR/>.JÍHO INZENY 140 eo P 1.1— 4._ NGRESQU <.>
<br> Přšlghač.- " "'.-' '.<.> " ' _.KRPAvZ-íeť - " __ -'- "\ _ \\\\.<.> ' \
<br> plk.Mgr.XXXX z r.kptl lng.a
<br> SiTUAC 8 2022 a 5 8 2022
<br> - parkování techniky
<br> - zázemí film.štábu
<br> - vyklizena v pohledu kamery
<br> - náhradní parkování
<br> - prostor mobilního záboru dle popisu
<br> - DZ 528+E13"MIMO FILM & DATUM“
<br> FE"'ÚIIII

Načteno

edesky.cz/d/5541340

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz