« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - komunikace MČ Prahy 9 - PODZIM - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TSK_-_OOP_-_blokove_cisteni_pro_r._2022_-_PODZIM.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
Odbor dopravy
Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br> Č.j.: MCP09/106264/2022/OD/Pet V Praze dne 18.07.2022
Sp.zn.: S MCP09/096442/2022
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: petrovam@prahaX.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 40,odst.5,písm.b) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,dle § 124,odst.6.zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení
§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „Správní
řád“) po předchozím souhlasném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy –
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA-81353-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 09.03.2020 a se
souhlasem MČ Praha 18,odboru dopravy za dne 28.02.2022
<br> v y d á v á
<br> podle ust.§ 19a odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění
<br> opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel – stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikace II.– IV.třídy na území MČ Prahy 9,spočívající v umístění přechodného
dopravního značení B28 + E13,IZ8a + IZ8b z důvodu komplexního úklidu komunikací na území MČ
Prahy 9 v termínech dle harmonogramu:
od 26.09.2022 do 21.10.2022 od 8:00 do 15:00 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou
součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> - Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu
na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat
veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými
podmínkami <.>
<br> - Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti a musí být osazeno
na odpovídajících nosičích.Jeho umístěním nesmí být narušeno vnímání dopravní sit...
SKM_C45822080110460.pdf
PÁMELMKovA
<br> A Š \ © Š
<br> KUK Praha 9 - blok 1
<br> &$
<br> ŽŠ.<.> fffjl"'.ÍÍÍŽÍŠJÍŽJÍIÍÍŠ
<br> písemnosti
<br> !%
<br> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> nloha k čj./.?ĚŽŽŽ
<br> p"
<br> _—_/' 50,93“— - '
<br> 55128
<br> „_,c
<br> \ "„v-!„f-J-Í—Í.mn- <.>
<br> „__
<br> příloha k pis
<br>.mnOStl aaazzaf %
<br> (.<.> \.<.>.<.> _ \./m\.\1ll.<.> r „ _ „ Mňam.<.>.<.> „ 1 m.<.> / /,<.>.<.> „wm-15.1.15.„ _.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> // // m.<.>.? w.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> oL <.>,|.<.> „ \\„\\\h\.<.> \\.<.>.=.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _._.<.> -.<.>.L,\|\.<.> \\1l\l_l India:".).I.<.>.1.a
<br> \\.<.> [ d.r Ema.+ \ \ 17 „i __8.<.> ; „L&M „„.Á\\ \\ f////„L „./.cwÚ/„ů „mí Inn
<br> ĚÍ|1| l\\ <.>
<br> :mm.-
<br> „?
<br> L
<br> U_oww __.J\wx\\\\,<.>.<.>,<.>,\\
<br>.y(a/ /J/%ý „
<br>,<,>.\.<.>.(.vku.\.<.> \.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.> \.<.>.\.<.>.<.>.<.>.<.> \.<.> \ \.<.>.<.> „.\.<.>.\.\.\.\.<.> ' \.<.> :.<.>.<.> a.<.>.<.>.\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.c \.\,<.>.<.> ax \.<.>.<.>.<.>.\.<.> _.<.>.<.>.a.<.> x.<.>.<.>.A _.<.>.<.>.<.> !.<.>.<.>.<.>.\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.> „w <.>,<.>.<.> <.>,<,>.<.>.<.>.<.>.<.>.>.<.>.„ <.>,<.>.<.>.<.> „f.<.> _ I.<.> u,z.v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /.x !;,<.>.<.>.„.<.>.m.<.>.<.>,<.>,<.>.<.>./.„.r _.<.>.<.> \ „au.<.> „ <.>,<.>.<.> s <.>,; <.>,„.<.>.<.>.1.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ;.<.>.<.> \.<.>.„,<.>,<,>.x „.<.>.<.>.<.>.<.>.(.<.>._.„ \.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,:,<.>,<,>.<.> _.\.fl.<.>,_.<.>.<.>.<.>.<.> »,<.>.<.>.<.> ) i.l n \\ v./ „> _ \.<.> „.; „\,<.> <.>,<.>.<.> \.<.>.„,:.<.> <.>,<,>.<.>,_,<.>.p „4 a.<.> u.<.>.<.> z.\.h.<.> i \ ? <.>,<.>.<.>.A „ i.<.>.\,<.>.<.> <.>,<.> _.<.>.<.>.<.>,<.> „x.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.vs.<.> v v.>.<.>.\.<.>.<.>.<.> \
<br> „,/\ <.>
<br>.?
<br> /0D /?'27
<br> /zozz
<br> 4269
<br> mnost'í'
<br> W972
<br>.? ?
<br> Fe.—1;
<br>,! \ př,/ čj
<br> /
<br> „,'",' \,-
<br> „__\
<br>,<.>.<.>.<.>,<.>.QVH
<br> N
<br> \.<.> / „.<.> <,>
<br> _Lf __.//./F ý <.>,_.„ 7./-\s //.m.<.> <,>
<br> al.„__
<br> KÚKÉraňáwŠ -...

Načteno

edesky.cz/d/5541337

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz