« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Veřejná vyhláška: Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Lichoceves – Noutonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška: Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Lichoceves – Noutonice
Strojově čitelný text Veřejné vyhlášky čj.OD127/22-1
<br> OBECNÍ ÚŘAD LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
V Lichocevsi dne 27.července 2022
Agenda: Územní plánování
Naše čj.: OD127/22–1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Obecní úřad Lichoceves jako úřad splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) <,>
<br> OZNAMUJE
<br> v souladu s ustanovením § 55b odst.2 ve spojení s § 52 odst.1 stavebního zákona
veřejné projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Lichoceves – Noutonice <.>
<br> Veřejné projednání se koná dne 29.srpna 2022 od 16:00,a to v aule Základní školy a
Mateřské školy Noutonice,Noutonice čp.7,252 64 Lichoceves <.>
<br> Návrh Změny č.2 Územního plánu obce Lichoceves – Noutonice je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Obecním úřadu Lichoceves,Lichoceves čp.20,252 64 Lichoceves <.>
V elektronické podobě je vystaven na úřední desce Obecního úřadu Lichoceves:
http://www.lichoceves.cz/uredni_deska.htm <.>
<br> V souladu s ustanovením § 55b odst.2 ve spojení s § 52 odst.3 stavebního zákona může
každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky <.>
<br> Dotčené osoby,tedy vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávnění
investoři a zástupci veřejnosti,mohou ve stejné lhůtě podat námitky,ve kterých musí uvést
odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou <.>
<br> Připomínky a námitky je třeba podat na adresu pořizovatele,tj.Obecní úřad Lichoceves <,>
Lichoceves čp.20,252 64 Lichoceves,datová schránka s identifikátorem: npvanb3 <.>
<br> K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Lichoceves
<br>
<br>
Obdrží:
veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
28.července 2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Elektronick...

Načteno

edesky.cz/d/5537849

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz