« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 28.07.2022 Společné rozhodnutí MD o odvoláních proti stavebnímu povolení metra I.D - ZS OL2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné rozhodnutí MD o odvoláních proti stavebnímu povolení metra I.D - ZS OL2
Ďíóu'« Desyk
<br> Ministerstvo dopravy
<br> ll!lll!llIlill!llll!llll!llll!llll!llllillll!lllllllll!llllilll!
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
MD-4863/2022-1 30/24
<br> MD/4863/2022/í30
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> % SPOLEčNÉ ROZHODNUTí
Ministerstvo dopravy jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení 8189 odst.I
<br> zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád"),a jako
příslušný drážní správní úřad podle ustanovení 9 56 písm.c) zákona č.266/1994 sb <.>,o dráhách <,>
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o dráhách"),ve spojení s ustanovením e3 15 odst.1
písm.b) zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> stavební zákon"),a dále podle zákona č.416/2009 sb.<,>
o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> liniový zákon"),o odvolání
Pankrácké společnosti,z.s <.>,Hudečkova 12/"1097,140 00 Praha 4,která zastupuje i další
fyzické osoby (některé vlastníky bytů nebo oprávněných z věcných břemen v ulici Kovařovicova
č.p.1135 - 1139 Praha 4,uvedené níže),a odvoláních paní Mgr.XXX XXXXXXXX dos Reis <,>
bytem Kovařovicova XXXX/XX,XXX XX Praha 4,paní Jany Uttendorfské,bytem Kovařovicova
1139/2,140 00 Praha 4,pana Ing.Arnolda Ptasznika,bytem Kovařovicova 1138/4 <,>
140 00 Praha 4,pana Ing.Petra Hanzlíka,bytem Kovařovicova 1139/2,Praha 4,XXXX XXXXXXXXX
Látala,bytem Budečská XXX/XX,XXX XX Praha 2,podaných protí rozhodnuti Magistrátu hl.m <.>
<br> 3,odboru pozemních komunikací a drah,ze dne 3.Iistopadu 2021 <,>
č.j.MHMP 1773553/2021,vydanému pro veřejně prospěšnou stavbu,<,> Výstavba trasy I.D metra
v Praze,provozní úsek XXXXXXX - Nové Dvory" v rozsahu stavebního oddílu SOD XX - Stanice
Olbrachtova,konkrétně v části Zařízení staveniště OL2 <,>
<br> ro z h o dl o ta kt o :
<br> 1,Odvolání Pankrácké společnosti,z.s <.>,Hudečkova...

Načteno

edesky.cz/d/5537338

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz