« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-07-28 - VV - DOMCUV_SEN_charitativni_turnaj_Domcuv_sen- příloha
D
Z
<br> B
11
+E
<br> 13
<br> D
EM
<br> O
N
<br> TO
VA
<br> T
<br> C2c
<br> ul <.>
V
<br> Ale
ji
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br>
2022-07-27T09:34:48+0200
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX bXXaXXebXXXXeaXdXXXXXXXcXXXXeXcXfdXcXdXc
2022-07-28 - VV - DOMCUV_SEN_charitativni_turnaj_Domcuv_sen
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0361207/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0361207/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-153984-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 27.08.2021 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místní komunikaci ul.V Aleji a veřejně přístupných účelových komunikacích
<br> s označením NN936 (dopravní cesta mezi ul.Sladovnická a V Aleji) a NN398 (dopravní cesta napojující se na
<br> dopravní cestu s označením NN936) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu konání akce „Charitativní turnaj Domčův sen pro NFDO Krtek“ <.>
<br> Termín realizace je v obd...

Načteno

edesky.cz/d/5537275

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz