« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Obecně závazná vyhláška č. 20/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-07-28 - OZV - vyhlaska-smb-c-20-2022 -PŘÍLOHA
Statutární město Brno
Příloha
obecně závazné vyhlášky č.20/2022,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou
se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
Datum nabytí účinnosti: 4.8.2022 Strana 1 (celkem 6)
<br>
<br>
<br> P ř í l o h a č.5
<br> S t a t u t u m ě s t a B r n a
<br>
<br> Pravidla pro svěřování majetku města městským částem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno
Příloha
obecně závazné vyhlášky č.20/2022,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou
se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
Datum nabytí účinnosti: 4.8.2022 Strana 2 (celkem 6)
<br> Článek 1
<br> VYMEZENÍ POJMŮ
<br> 1.Na základě článku 11 – „Zastupitelstvo městské části“,článku 12 – „Rada městské části“,článku 25 a
<br> 26 – „Majetek“ a článku 75 – „Hospodaření s městským majetkem“ vyhlášky města Brna č.20/2001 <,>
<br> kterou se vydává Statut města Brna (dále jen Statut),Zastupitelstvo města Brna městským částem
<br> svěřuje nemovitý majetek,tj.pozemky včetně případných staveb jako jejich součástí a staveb,které
<br> nejsou součástí pozemků ve vlastnictví města,a vymezuje rozsah dispozičních práv a povinností k tomuto
<br> majetku uvedenému v Příloze č.4 Statutu –„Majetek města svěřený městským částem“ <.>
<br> 2.Jednotlivé části Přílohy č.4 Statutu jsou garantovány následujícími odbory MMB (dále jen příslušný odbor
<br> MMB):
<br>  Část I.– Školy a školská zařízení – Odborem školství a mládeže MMB <,>
<br>  Část II.– Obytné domy a pozemky,které s nimi tvoří jeden funkční celek – Bytovým
<br> odborem MMB <,>
<br>  Část III.– Ostatní nemovitý majetek – Majetkovým odborem MMB <.>
<br> Přílohy jsou aktualizovány příslušnými odbory MMB nejméně ke konci každého pololetí <.>
<br> Svěřovat nelze části parcel,vyjma částí parcel oddělených geom...
2022-07-28 - OZV - vyhlaska-smb-c-20-2022
Statutární město Brno
<br> Zastupitelstvo města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel.: 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.20/2022 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se
<br> vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 4.8.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 4.8.2022 Strana 2 (celkem 5)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.20/2022 <,>
<br>
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se
vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na Z8/39.zasedání konaném dne 21.června 2022 pod bodem č.X usneslo
<br> vydat na základě ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
Změna vyhlášky
<br> Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění
<br> obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.21/2001,25/2001,2/2002,5/2002,7/2002,24/2002 <,>
<br> 3/2003,10/2003,1/2004,4/2004,14/2004,9/2005,15/2006,18/2006,1/2007,7/2007,1/2008,13/2008 <,>
<br> 2/2009,3/2009,12/2009,4/2010,14/2010,23/2010,7/2011,16/2011,1/2012,10/2012,5/2013,16/2013 <,>
<br> 2/2014,8/2014,7/2015,1/2016,12/2016,7/2017,17/2017,14/2018,11/2019,13/2019,28/2020,7/2021
<br> a 19/2021,se mění a doplňuje takto:
<br>
<br> 1.V části II.– Orgány města,zastupitelstva a rady města,orgány městských částí – se:
<br> v článku 10
<br>  odstavec [5] zrušuje <.>
<br>
<br> 2.V části III.– Působnosti města...

Načteno

edesky.cz/d/5537274

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz