« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ,ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br>
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ČÍSLO JEDN.: MUZB/37013/2022/OZP
<br> SPIS.ZN.: MUZB/37013/2022/2
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br>
<br> DATUM: 25.07.2022
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Zábřeh,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c)
a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu <,>
<br>
<br> z a k a z u j e
<br> podle ustanovení § 109 odst.1 vodního zákona,v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona <,>
ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených
vodních ploch na území ORP Zábřeh <.>
<br> Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů,kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí
na odběru povrchových vod,za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích
opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami.Vodoprávní úřad v daném případě
odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat,již
jednou odebranou vodu opětovně použít…) <.>
<br> Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění <,>
vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí,jejichž
správních obvodů se opatření obecné povahy týká,na dobu neurčitou.Odvolání zákazu nakládání
s povrchovými vodami bude vydáno novým o...

Načteno

edesky.cz/d/5532234

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz