« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby do Zastupitelstva mEstyse Mar5ovice konan6 ve dnech 23.a 24.zhli 2022 Stanoveni minim{lniho poEtu ilenri okrskov6 volebni komise V souladu s ustanovenim $ 15 odst.I pism.d) zikona(,<.> 49112001 Sb <.>,o volb6ch do zastupitelstev obci a o zmdnd nEkterych zikonti,ve zndnipozddj5ich piedpisri,stanovuji pro volby do Zastupitelstva mEstyse Mar5ovice,konand ve dnech 23.a24.26ii2022,minimrilni poiet dlenri okrskov6 volebnf komise takto: okrskovf volebni komise pro volebni okrsek i.1 je 6 okrskovf volebni komise pro volebni okrsek i.2 je 4 okrskovi volebni komise pro volebnf okrsek i.3 je 4.V Mar5ovicich dne 20.7.2022 t4:f* <.>,<.> e : l"{-(-.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5529676


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz