« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí MMR-44754/2022-83_ESHG s.r.o._Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou-dopravní a technická infrastruktura

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

44754_ESHG-s-r-o-_R.pdf [PDF, 334KB]
1/12
<br> MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám.6
<br> 110 15 Praha 1
<br> Adresáti: dle rozdělovníku
<br>
V Praze dne 20.července 2022
Č.j.: MMR-44754/2022-83
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,jako správní orgán příslušný podle § 14 odst.1 zákona
č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále též „správní řád“),ve spojení s § 178 odst.2 správního řádu
a s § 92a písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,na podkladě odvolání společnosti ESHG s.r.o <.>,IČO: 01536613,Malé náměstí
125/16,Hradec Králové,účastníka řízení,na kterého se vztahuje rozhodnutí (usnesení)
správního orgánu,zastoupené Mgr.Marianem Pavlovem,advokátem,Malé náměstí 125/16 <,>
Hradec Králové,proti usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j.KUOK
25152/2022 ze dne 01.03.2022,sp.zn.KÚOK/53965/2021/OSR/7515,jímž podle § 14 odst.3
správního řádu rozhodl tak,že námitce podjatosti podané společností ESHG s.r.o <.>,se sídlem
Malé náměstí 125/16,Hradec Králové,v řízení vedeném Magistrátem města Havířova
pod sp.zn.OSŘPP/42841/Glo/2021 ve věci žádosti společnosti Asental Land,s.r.o <.>,se sídlem
Gregorova 2582/3,Ostrava,účastníka řízení podle § 27 odst.1 správního řádu,zastoupené
společností C.S.C <.>,spol.s r.o <.>,se sídlem Zámecké nám.42,Frýdek-Místek,o prodloužení
platnosti rozhodnutí Magistrátu města Karviné,odboru stavebního a životního prostředí <,>
č.j.MMK/11224/2016 ze dne 01.09.2015,sp.zn.MMK/182636/2014 OSŽP/Va,o umístění
souboru staveb označeného jako „Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou –
dopravní a technická infrastruktura“,nevyhověl a Ing.Josefa Bělicu,MBA,primátora
statutárního města Havířova,nevyloučil z projednávání a rozhodování v řízení vedeném
Magistrátem města Havířova pod sp.zn.OSŘPP/42841/Glo/ 2021 ve věci prodlouž...

Načteno

edesky.cz/d/5526952

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz