« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy cyklostezka Jezernice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy cyklostezka Jezernice.pdf
'ú'lř
<br> pilíř
<br> panely
<br> pih?
<br> pilíř
<br> -_-—.<.>,-_-.-_-._.<.>.---—
<br> l._.<.> — |.-.<.>.<.>.—---——"'
<br> 21 - 03 - 79
<br> ' —._
<br>.C8b 12 244 94 4 4 3
<br> d __ Ž : V2b (1,511,5!0,125) % „.“Š “' '“ 3— 3 Ě" m _" 3 “4 ___ % Tím L"- a.*=?— „ + == A s a? _ maw- '|.<.> %;: „/ __.<.> nHHH “* * ĚWI'I'MM * to __ CI „„ y.<.> l_ ___.I “' vlh_|_.__._|_3__l_i_1_l!_i.ř o _.'_._r.<.> | 1 |.I | Tč“ % U? “ 53 2? E 4? “* *“ Ě.<.> f'- \—.<.> uswmamuns "?" "Š "Ž“ '? „_ “£ — ?: £ FQ" ;: £ % r— % * i" * 5 B:;- :“ [ Á “PHI ||| || u.: É /\ r: \ *,1\ I; _?— r— “mann-mnm ; f\ AIM-“N"“ % M; a * * * €; : V “* "; V * * V ' *? \ : “ + 3 53 „ man mms mmod'nnos „3 \Í & Í _ <l—-\ 5— _ \ r_ ' \;;,„ (\;/j" v Vyskový systém B.p.v.-? „rl/(___ ___? m „Wx 0_ a./202a mia-srs- :( „ ŘÁD Souřadný systém S-JTSK 2; JME „7 ? „1021 LIPNÍK M B vou ZODPOVĚDNÝPROJEIGANT wpmoovn HLAVNHNĚNÝRPROJEKTU ' ' Eg.XXXXXX XXXXX lng.XXXXXX XXXXX.Ing.XXXXXX XXXXX &,'X.kde či? zř/ X ' ',' * ' P \ / a? % f" FZS Nesm- Obec Jezernice,Jezernice 206.751 31 Lipník nad Bečvou,ač: 70040915 L_ __ LOKALHR k.ú.Jezernice Wu orcho řM/Cff a '\5/ ?e; MW sum CYKLOSTEZKA JEZERNICE - SLAVÍČ,||.<.> ETAPA KR:—lm 2thch F0 T ): 29 Ju: "9,51 "lou D.DOKUMENTACE OBJEKTÚATECHNICKÝCHATECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ DATUM 0312019 \ ať WV F 2 fv? '20 7549 ČAS“ 0.1 STAVEBNÍ ČÁST mp5“ DÚR+DSP ;: % m5— / — 22 » *; om „m.VÝKRES: MĚŘITKO Cís.VÝKR.SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENI 1:500 D.1IOB
Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy cyklostezka Jezernice.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
<br> Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/09434/2022/1896
<br> Naše čj.: MU/13025/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 19.07.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu č.30/2022
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu spol.SISKO spol.s r.o <.>,IČO 471 55 558,Velká
Dlážka 527/6,750 02 Přerov,ze dne 03.05.2022,v souladu s ust.§ 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává
<br>
stanovení místní úpravy provozu
na nově budované cyklostezce
<br> v Jezernici <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust.§ 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu,tj.Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územního odboru Přerov,Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 10.05.2022 čj.KRPM-64946-
2/ČJ-2022-1470806
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,následující t r v a l o u úpravu provozu <.>
<br>
Místo trvalé úpravy a způsob vyznačení:
<br>
<br> Cyk...

Načteno

edesky.cz/d/5525658

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz