« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - oznámení o počtu volebních okrsků - komunální volby 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

počet volebních okrsků
Volby do Zastupitelstva obce Sedlice,konan6 ve dnech 23.a 24.zAii 2022 lnformace o po6tu a sidle volebnich okrsk0 ObecnI Uiad Sedlice lnformace o podtu a sidle volebnich okrskri Vsouladu s ustanovenim $ 15 odst.1 pism.g) zSkona e.4g1l2OO1Sb <.>,o volbdrch do zastupitelstev obci a o zm6n6 ndkterfch zdrkon0,ve zn6ni pozd6jSich piedpisr},informuji volebni strany,jejichZ kandiddtni listina byla zaregistrovdtna pro volby do Zastupitelstva obce Sedlice,konan6 ve dnech 23.a24.za(i 2022,o podtu a sidle volebnich okrs;k&.Po6et okrskt: 2 Sidlo volebniho okrsku 6.1 Sedlice : Sedlice 6.p.19 Sidlo volebniho okrsku 6.2 Hod6my5t : Hod6my5t d.p.4 V Sedlici dne 21.7.2022 lng.Jiii Cech starosta obce Sedlice frh-w.3.;I"-4

Načteno

edesky.cz/d/5525388


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz