« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volné místo - VŘ 33/2022 - Referent/ka oddělení stavebního řádu OVÚR - 10. platová třída

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc
Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dle Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
Datum narození:
<br>
<br>
Místo narození:
<br>
<br>
Státní příslušnost:
<br>
<br>
Místo trvalého pobytu:
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu:
<br>
Číslo dokladu o povolení k pobytu:
<br> (jde-li o cizího státního občana)
<br>
· Kontaktní telefon,e-mail :
<br>
<br>
<br> · nepovinný údaj
<br> K přihlášce se připojí následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
<br> 4.ověřená kopie „lustračního osvědčení“ a čestné prohlášení dle § 2 a § 4 zákona č.451/1991 Sb.(pouze v případě,že je požadováno v oznámení o výběrovém řízení) <.>
Upozornění:
<br> V případě,že ve výběrovém řízení nebudu úspěšný / úspěšná,budou moje osobní doklady (způsob vyznačte)
- vráceny na korespondenční adresu obyčejnou zásilkou
- vráceny na korespondenční adresu doporučenou zásilkou
- vyzvednuty osobně
V případě nevyzvednutí či nedoručení,budou předmětné doklady skartovány <.>
Datum :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
VR_33_referent_OVUR_10.plat.trida.pdf
1
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části Praha 9
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 9
<br>
<br> 20.července 2022
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
<br> Referent/ka oddělení stavebního řádu odboru výstavby a
<br> územního rozvoje
<br>
Odbor: výstavby a územního rozvoje
<br> Sjednaný druh práce: referent
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> V platové třídě: 10
<br>
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br>  fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
<br>  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
který ovládá český jazyk /slovem i písmem/
<br>  způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost <,>
<br>  splnění předpokladů podle § 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb <.>,(neprokazují osoby
narozené po 1.prosinci 1971) <.>
<br>
<br> Požadované vzdělání:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru <.>
<br>
Požadované znalosti a dovednosti:
<br>  zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br>  zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>  zákon č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze <,>
<br>  zákon č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br>  znalost prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu <,>
<br>  znalost územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy <,>
<br>  znalost práce na PC (Word,Excel,Internet,VITA,GINIS) <.>
<br>
Další dovednosti,schopnosti:
<br>  komunikační dovednosti,dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném
projevu <,>
<br>  organizační schopnosti,flexibilita <,>
<br>  spolehlivost,zodpovědnost,psychická odolnost <.>
<br>
Výhody:
<br>  praxe na stavebním úřadu,zkouška zvláštní odborné způsobilosti <,>
<br>  znalost území Městské části Praha 9 <.>
<br>
<br> 2
<br> Nabízíme:
<br>  možnost prohlubování kvalifikace (na...

Načteno

edesky.cz/d/5521445

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz