« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh z.s.
1 MUZB/36505/2022/OŠKT VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Město Zábřeh sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh IČ: 003 03 640 DIČ: CZ00303640 zastoupené: starostou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>,pobočka Zábřeh číslo účtu: 188 491 461/0300 (dále jen: poskytovatel) a Dechový orchestr Zábřeh,z.s.sídlo: Boženy Němcové 1498/20,789 01 Zábřeh IČ: 265 74 373 zastoupen/a/o: Vít Komárek bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx telefon: xxx e-mail: xxx (dále jen: příjemce) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zábřeh na rok 2022 (dále jen „dotace“),a to v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Článek I Účel a předmět smlouvy 1) Dotací se dle této smlouvy rozumí finanční částka,která je poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na pokrytí neinvestičních výdajů spojených s akcí Notování Zábřehem 2022 konanou v termínu od 10.6.2022 do 11.6.2022.2) Na základě usnesení zastupitelstva města č.22/ZM/22/OŠKT/645 ze dne 29.06.2022 poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční dotaci ve výši 65.000 Kč,slovy: šedesátpěttisíc korun českých.Dotace je poskytována na základě individuální žádosti.2 3) Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.4) Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která nesmí být použita na úhradu: a) výdajů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku,b) výdajů spojených s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku,c) výdajů spojených s technickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizací,d) výdajů spojených s výplatou mezd a platů,e) výdajů spojených s úhradou dlužných částek včetně úvěr...

Načteno

edesky.cz/d/5520762

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz