« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zábřežská kulturní, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zábřežská kulturní, s.r.o.
1 MUZB/36495/2022/OŠKT VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Město Zábřeh sídlo: Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh IČ: 00303640 DIČ: CZ00303640 zastoupené: starostou RNDr.Mgr.Františkem Johnem,Ph.D.bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>,pobočka Zábřeh číslo účtu: 188 491 461/0300 (dále jen: poskytovatel) a Zábřežská kulturní,s.r.o.sídlo: Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh IČ: 27762661 zastoupena: PhDr.Zdeňkem Davidem,jednatelem bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>,pobočka Zábřeh číslo účtu: 200492177/0300 telefon: xxx e-mail: david@kulturak.info (dále jen: příjemce) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zábřeh na rok 2022 (dále jen „dotace“),a to v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Článek I Účel a předmět smlouvy 1) Dotací se dle této smlouvy rozumí finanční částka,která je poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele na pokrytí neinvestičních výdajů spojených s činností příjemce,konkrétně pak na pokrytí zvýšených provozních nákladů společnosti Zábřežská kulturní,s.r.o <.>,za období od 01.07.2022 do 30.04.2023.2) Na základě usnesení zastupitelstva města č.22/ZM/22/OŠKT/646 ze dne 29.06.2022 poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční dotaci ve výši 1.989.000,- Kč,slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátdevěttisíc korun českých.Dotace je poskytována na základě individuální žádosti.2 3) Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.4) Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která nesmí být použita na úhradu: a) výdajů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku,b) výdajů spojených s pořízením dlouhodo...

Načteno

edesky.cz/d/5520761


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz