« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 č.1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 č.1/2022
1
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
<br> památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022
<br>
<br> č.1/2022
<br>
<br>
<br> Smluvní strany:
<br>
<br> Město Lipník nad Bečvou
<br> se sídlem: nám.T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> zastoupené:
<br> IČO: 00301493
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> číslo účtu:
<br>
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> na straně jedné
<br>
<br> a
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX <,>
<br>
<br> bankovní spojení: <.>
<br>
<br>
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> na straně druhé
<br>
<br>
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákona
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> v součinnosti s § 16 odst.1 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,v platném znění <,>
<br> v souladu s § 11 až § 15 vyhlášky č.66/1988 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.20/1987 Sb <.>,o státní
<br> památkové péči,v platném znění a v souladu se Zásadami Ministerstva kultury České republiky
<br> pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových
<br> rezervací a městských památkových zón (dále jen „Program“) č.j.MK 78.596/2018 OPP ze dne
<br> 7.12.2018,poskytuje poskytovatel v roce 2022 příjemci účelové nevratné neinvestiční dotace ze
<br> státního rozpočtu a z rozpočtu města Lipník nad Bečvou (dále jen „Dotace“) na účel uvedený v čl <.>
<br> I.smlouvy.Příjemce tyto dotace v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1.Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na obnovu
<br> nemovité kulturní památky – domu č.p.23 (parc.č.st.12 v k.ú.Lipník nad Bečvou) <,>
<br> ul.28.října,Lipník nad Bečvou,rejstř.č.ÚSKP 1000132629,v Městské památkové rezervaci
<br> Lipník nad Bečvou,v rozsahu těchto prací podstatných pro zachov...

Načteno

edesky.cz/d/5513357


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz