« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Oznámení veřejného projednání návrhu na Změnu č. 1 ÚP Bystřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejného projednání návrhu na Změnu č. 1 ÚP Bystřice
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/322121/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/10737/2021/BaM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: babicky@benesov-city.cz
<br> DATUM: 13.07.2022
<br>
Město Bystřice,Dr.E.Beneše č.p.25,257 51 Bystřice u Benešova
<br>
OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘICE A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROJEDNÁNÍ
<br>
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí zastupitelstva města Bystřice o
pořízení Změny č.1 územního plánu Bystřice zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona,zajistil
v souladu s § 55b stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.1 územního plánu Bystřice.Pořizovatel
v souladu s § 52 odst.1 stavebního zákona doručuje návrh Změny č.1 územního plánu Bystřice a oznámení
o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou <.>
<br> Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná v pondělí 22.08.2022 v 10:00 hodin v městské síni
Městského úřadu Bystřice,Dr.E.Beneše 25,257 51 Bystřice <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska a každý může uplatnit své připomínky.Stanoviska a
připomínky se mohou...

Načteno

edesky.cz/d/5512365

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz