« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_Prodlouzena
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0340484/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno X.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0340484/2022/2
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České
<br> republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního
<br> inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-
<br> 42205-6/ČJ-2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 20.6.2022,na základě
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Prodloužená,V Aleji,Ledárenská,Popelova <,>
<br> veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Nenovická,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace stavební úpravy NN kabelu na ul.Prodloužená <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1 den v období 15.7.2022 – 31.7.2022.Skutečný termín bude upřesněn...
priloha_Prodlouzena
WHlvU
<br> Uzavírka 1 den.%
<br> W
<br> HOZOd
<br> QDDE : GWS
<br> <> |,© —,; ©D:
<br> **" *“ m mm | | | | | | I I II"" | I | | | | | | | | | | | ! » :D© '.| -a
<br> g © ; | zábor vozovky:196mx4m.<.>.<.>.<.>.<.>.784m2
<br> uucg,\.PRGDLOUZENA ““"—___UZAVŘENA
<br> a.<.> " N Erj i
<br> "v.<.> -' Mají.P E!EÍZIÚIIÚ'W' E3-
<br> ?
<br> vNagszn VNEZHOÍGOUd
<br> ULICE,\ PRODLOUŽENA UZAVŘENA
<br> = _ VYPRACUVAL :Vnsmek Filip kontextu č.j.: ' 31 KUNTRULUVAL :Ing.KončelíkJiří
<br> Dle.r; =.;- _V název : v ',v ! SIGNEX,spol.s r.o <.>,Hulzova,138,62700 Brno ' "* PRECHDDNE DUPRAVNI ZNACENI Tel.: 51.5 226 UZ1-A.mistr:tel.: 6U2 58 23 25
<br>,<,>,Služba mimo pracovní dubu: tel.: 602 571 312 Uplna uzaVIrka email: signex©signex.cz
<br> _matu= —ávkvldatum : v,CR 2215 BRNO.ul.Prodlouzena 146_2022
<br> A
<br> stavební úprava NN

Načteno

edesky.cz/d/5509425

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz