« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Kanalizační řád stokové sítě obce Sedlice - schválení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kanalizační řád stokové sítě obce Sedlice - schválení
Váš dopis: 03.02.2022
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 12698/2022/OŽP/Mrk
<br> Číslo jednací: MeUPB 70002/2022
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 07.07.2022
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 484
<br>
S 3131
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a úřad vykonávající státní správu na
úseku vodovodů a kanalizací podle § 25 písm.b) ve spojení s § 27 odst.2 písm.c) zákona č.274/2001
Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a
kanalizacích"),a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),ve správním řízení posoudil
žádost,kterou dne 03.02.2022 podala
<br> Obec Sedlice,IČO 00662968,Sedlice 19,262 42 Sedlice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Schvaluje podle § 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích:
<br> "Kanalizační řád stokové sítě obce Sedlice"
<br> (dále jen "kanalizační řád"),který v lednu 2022 zpracovala společnost 1.SčV,a.s.(Ing.Petr Vašek) <.>
Přibližné určení polohy čerpací stanice v k.ú.Hoděmyšl (souřadnice X,Y): 1090040,788095 <.>
<br>
II.Stanovuje podmínky:
<br>  Aktualizace kanalizačního řádu bude prováděna průběžně,podle potřeby,a to především na
základě případných změn parametrů stokové sítě <.>
<br>  Kanalizační řád bude dostupný pro všechny subjekty,které jsou připojené na kanalizační stoku <.>
<br> Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Sedlice,Sedlice 19,262 42 Sedlice
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5505010

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz