« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1
<br> Obec Smrk
Zastupitelstvo obce Smrk
<br> Obecně závazná vyhláška obce Smrk č.2/2021 <,>
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Smrk se na svém zasedání dne 14.12.2021 usnesením č.4/7/ZO/2021
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“) <.>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
1.OBEC SMRK touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
<br> hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> 2.Správcem poplatku je Obecní úřad Smrk.1
<br>
Článek 2
Poplatník
<br>
1.Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
<br> ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> 2.Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br>
Článek 3
<br> Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
<br>
Článek 4
Ohlašovací povinnost
<br>
1.Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku
<br> své poplatkové povinnosti <.>
<br>
<br> 1 § 15 odst.1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povol...

Načteno

edesky.cz/d/5492449

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz