« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
1
<br>
Obec Smrk
Zastupitelstvo obce Smrk
<br> Obecně závazná vyhláška obce Smrk č.1/2021 <,>
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Smrk se na svém zasedání dne 14.12.2021 usnesením č.3/7/ZO/2021
usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst <.>
2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Smrk <.>
<br> 2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému <,>
<br> odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh <,>
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto
vyhláškou1 <.>
<br>
3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
<br> s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném <,>
stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2 <.>
<br>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
<br> umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
Článek 2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br>
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) biologické odpady rostlinného původu <,>
b) papír <,>
c) plasty včetně PET lahví <,>
d) sklo <,>
e) kovy <,>
f) nebezpečné odpady <,>
g) objemný odpad <,>
h) jedlé oleje a tuky <,>
i) textil <,>
j) směsný komunální odpad <.>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1) písm.a),b),c),d),e),f),g),h) a i) <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5492448

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz