« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bublava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO
<br> PLÁNU BUBLAVA 2017 -2022
Návrh k projednání s dotčenými orgány,krajským úřadem,sousedními obcemi a veřejností
<br> dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a s ust.§ 15 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o
<br> územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
<br> územně plánovací činnosti,v platném znění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel: MěÚ Kraslice,Odbor ÚP,SÚ a PP,Ing.XXX XXXXXXXXXX
<br> Ve spolupráci s určeným zastupitelem: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> květen XXXX
<br>
<br>
<br>
Zpráva o uplatňování ÚP Bublava 2017- 2022
<br> 1
<br>
<br> Obsah
<br> Obsah.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> Obsahové náležitosti zprávy dle § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
<br> podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v
<br> platném znění.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> a) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Bublava včetně vyhodnocení změn
<br> podmínek,na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení případných
<br> nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
stáhnout soubor (.pdf)
Městský úřad Kraslice
Odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové péče
nám.28.října 1438,358 01 Kraslice
<br> Tel.: 352 370 446,e-mail: harapatova@meu.kraslice.cz,DS: riebz3t
<br>
Spisová značka: 8399/2021/SÚ/Har
Číslo jednací: 8399/2021/MUK-40
Vyřizuje/linka: Ing.XXX XXXXXXXXXX / XXX
<br>
Kraslice dne XX.X.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP BUBLAVA
<br>
<br> Městský úřad Kraslice,odbor ÚP,SÚ a PP (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
<br> plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),Vám v souladu
<br> s ustanovením § 55 odst.1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
<br> analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
<br> činnosti (dále jen "vyhláška") k posouzení předkládá
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bublava 2017-2022 <.>
<br>
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bublava bude vyvěšen po dobu 30 dnů v termínu
<br> od 26.5.2022 do 27.6.2022 (včetně) <.>
<br> Pro splnění povinnosti § 20 odst.1 stavebního zákona je po tuto dobu veřejnosti a dotčeným
<br> orgánům umožněno nahlížet do Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bublava na adresách:
<br> a.V listinné podobě v kanceláři odboru územního plánování Městského úřadu
v Kraslicích,č.dv.408 (doporučujeme ve dnech Po a St 7-11,30 a 12,00-17 hodin
<br> a mimo tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické domluvy);
<br> b.Návrh je také přístupný v elektronické podobě na www.kraslice.cz v sekci
Významné dokumenty → Územní plán Bublava → Návrh zprávy o uplatňování
<br> ÚP Bublava 2017-2022 <.>
<br>
<br> Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení může každý uplatnit u pořizovatele
<br> písemné připomínky.Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou dotčené orgány a krajský úřad
<br> uplatnit u pořizovatele vyjádření,ve kterém uvedou ...

Načteno

edesky.cz/d/5492175

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz